Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (01/12/2011)

Escoltar

Ple municipal ordinari (01/12/2011)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET 7862/2011 de 28 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 1 de desembre del 2011.
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de desembre de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 2 de novembre de 2011.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA, PSC i CUP per declarar Mataró ciutat activa en la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a l’habitatge, instar al govern de l’Estat a modificar la Llei Hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament, i a adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir el dret a l’habitatge.

4 Moció que presenten els grups municipals de la CUP, ICV-EUIA, PPC, CIU i PxC relativa als laterals de la Ronda Mataró-Maresme.

5 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA, PSC i CUP per commemorar el Dia Internacional per l’eradicació de la violència vers les dones.

6 Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en motiu del Dia Internacional contra la violència vers les dones.

7 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per tal que el govern municipal insti a la Generalitat i al consell Comarcal del Maresme el trasllat definitiu del Centre de Normalització Lingüística del Maresme a l’edifici de l’antiga escola Menendez y Pelayo.

8 Moció que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular d’adhesió al Fòrum Estratègia Catalana Residu Zero.

DICTAMENS

ALCALDIA

9 Donar compte del Decret d’alcaldia 7298/2011 de 3 de novembre, de modificació decret de delegació de competències a regidors delegats.

10 Donar compte del Decret d’alcaldia 7612/2011 de 16 de novembre, de delegació de la Presidència de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

11 Donar compte del Decret d’alcaldia 7682/2011 de 18 de novembre, de nomenament membre de la Junta de Govern Local.

12 Designar representant de l’ajuntament de Mataró a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

13 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

14 Nomenament Director de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.

15 Nomenament Patrons de la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena.

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Servei de Gestió Econòmica

16 Autoritzar a Aigües de Mataró SA a concertar operacions de crèdit, d’import màxim acumulat 2.800.000,00 €, per finançar les inversions previstes en el pressupost 2012.

17 Aprovació expedients de modificació de crèdit de l’Ajuntament i IMPEM

18 Rectificació de l'acord de desafectació de la finca municipal destinada a la prestació del servei de Centre d'Atenció Primària a La Llàntia i de l'acord relatiu a la seva cessió a favor del Servei Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

Institut Municipal d’Acció Cultural

19 Nomenament representants d’entitats i persones de reconegut prestigi al Consell Rector de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.

20 Constitució de la Comissió del Nomenclàtor de la ciutat de Mataró

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la transparència en el cobrament de retribucions dels càrrecs electes del Consistori.

22 Moció que presenten els grups municipals del PPC, PSC, ICV-EUIA, CIU i CUP sobre les condicions d’accés als ajuts públics.

23 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA, PSC, CUP i CIU per tal d’impulsar una política de tarifació social en els serveis i equipaments públics municipals.


PRECS I PREGUNTES

24 Prec que presenta el grup municipal Socialista per demanar l’arribada del transport públic a la zona del Rengle.

25 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els ajuts als centres de culte dels polígons de la ciutat.

26 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la situació en què es troben els pescadors de la Confraria de Pescadors “Sant Pere” de Mataró.

27 Precs i Preguntes que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al projecte de nou CAP Ronda Prim.

28 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre l’oferta d’estudis musicals a la ciutat.

29 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’incivisme a determinats espais públics de la nostra ciutat.

30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les molèsties que pateixen veïns i comerciants d’un tram de l’Avinguda Maresme.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en relació a la contractació dels serveis de l’Institut Nóos per part de l’ajuntament de Mataró.

32 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya en relació als òrgans de participació de l’ajuntament de Mataró.


L'Alcalde,

Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor