Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (02/11/2011)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (02/11/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7237/2011 de 28 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió del 2 de novembre del 2011.
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 2 de novembre de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

1 Presa de possessió de la Sra. Olga Ortiz Moreno com a nova regidora de l'Ajuntament de Mataró.

2 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària de 6 d’octubre de 2011 i extraordinària del dia 24 d’octubre de 2011.

3 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per la millora del manteniment i neteja dels trens de la xarxa de rodalies de RENFE.

5 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la disminució de les subvencions a les escoles bressol municipals.

6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per instar la Generalitat al bloqueig de les prestacions de renda mínima d’inserció (RMI) als immigrants extracomunitaris.

7 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per declarar Mataró ciutat activa en la prevenció dels desnonaments i la defensa del dret a l’habitatge, instar al govern de l’estat a modificar la Llei Hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament, i a adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i garantir el dret a l’habitatge.

8 Moció que presenta els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i Partit Popular de Catalunya sobre cooperatives i cooperativisme en el marc de l’any internacional de les cooperatives a celebrar el 2012.


DICTAMENS

ALCALDIA

9 Donar compte del Decret d’alcaldia 6948/2011 de 18 d’octubre, de modificació decret de delegació de competències a regidors delegats.

10 Donar compte del Decret d’alcaldia 7098/2011 de 24 d’octubre, de modificació decret delegació Presidències de l’Institut Municipal d’Acció Cultural i de l’Institut Municipal d’Educació.

11 Donar compte del Decret d’alcaldia 7177/2011 de 26 d’octubre, de modificació nomenaments Tinents d’Alcalde.

12 Canvi de representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme.

13 Canvi de representant del grup municipal de Convergència i Unió al Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.

14 Nomenament representants de l’ajuntament de Mataró en diverses entitats públiques o privades.

15 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Servei de Secretaria General

16 Donació a la Biblioteca de Catalunya la “Gaceta de Madrid” —antecedent de l’actual “Boletín Oficial del Estado”—, des de l’any 1829 fins al 1936 i la “Gaceta de la República” des de 1936 fins a 1938.


Servei de Gestió Econòmica

17 Autoritzar a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró a concertar una operació de crèdit d’import 1.796.291,00 €, amb el Ministeri de Ciència i Tecnologia, per finançar les obres de construcció del Parc Tecnocampus.Servei d’Ingressos

18 Aprovació provisional modificacions ordenances fiscals reguladores impostos exercici 2012.

19 Aprovació provisional modificacions taxes i preus públics exercici 2012.

20 Aprovació provisional modificacions tarifes exercici 2012.
 


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Via Pública

21 Revisió del Pla Específic Municipal per la revetlla de Sant Joan.

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

Institut d’Esports

22 Nomenament del membres del Consell Rector de l’Institut d’ Esports.


Institut Municipal d’Educació

23 Sol•licitud de compatibilitat amb una segona activitat en el sector públic per part d’un mestre taller de l’Institut Municipal d’Educació

24 Nomenament de dos vocals de reconegut prestigi en el món de l’educació com a membres del Consell Plenari de l’IME

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

25 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per suprimir la paga extra de Nadal 2011 dels sous dels càrrecs electes.
 


PRECS I PREGUNTES

26 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les reclamacions de danys per l’afer Can Fàbregas.

27 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre les queixes dels usuaris de l’empresa Casas.

28 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per instar a la companyia d’autobusos a allargar l’horari nocturn de les línies 1,3,4 i 5.

29 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’inici de les obres de l’escola Marta Mata.

30 Prec que presenta el grup municipal Socialista per la instal•lació de gespa artificial al camp de futbol Vista Alegre-Molins.

31 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el capteniment del govern municipal sobre el mercat de marxants de la Plaça de Cuba.

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’aparcament-parada d’autobusos situat al carrer Carrasco i Formiguera.

33 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Pla de Prevenció de Residus 2012-2020.
 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor