Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (03/02/2011)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (03/02/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
827/2011 de 31 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió del 3 de febrer del 2011
Òrgan: SECRETARIA GENERAL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 3 de febrer de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària urgent de 21-12-2010 i extraordinària del 24-12-2010.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya relativa al desenvolupament de l’anomenada Llei d’Estrangeria.

4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en relació amb el dret a l’habitatge i enfront dels desnonaments.

5 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA, ERC, PSC i CIU de suport a la proposició de Llei contra el sobreendeutament familiar i personal per modificar la Llei Hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics.

6 Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUiA i ERC pel manteniment del programa temporal de protecció per desocupació i inserció.

7 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió relativa al desenvolupament de la Llei d’Estrangeria.

8 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per instar al Govern espanyol perquè reguli de manera urgent i immediata un procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb ceguesa o dèficit visual greu.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular pel manteniment de les pensions públiques.

10 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUiA i ERC relativa al desenvolupament del marc normatiu en l’àmbit d’estrangeria i a favor de la convivència i la no discriminació entre la ciutadania de Mataró.

DICTAMENS

ALCALDIA

11 Designar representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya de l’Ajuntament de Mataró en el Consell d’Administració de l’EPE Mataró Audiovisual.

12 Proposta canvi representant del grup municipal del Partit Popular de Catalunya al Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.


CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA

-Llicències d’Activitats-

13 Aprovació del Pla de serveis de temporada de les platges de Mataró per als anys 2011 a 2014.

14 Aprovació inicial de l’Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual (segona aprovació inicial).


CMI DE SERVEIS CENTRALS

-Direcció de Serveis Econòmics-
Servei de Gestió Econòmica

15 Aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Mataró per a l’exercici 2011.

16 Inclusió de clàusules socials en la contractació de l’Ajuntament de Mataró, organismes autònoms i empreses municipals.

17 Reservar un 10% del pressupost destinat a inversions en edificis municipals i escoles per a la contractació amb empreses d’inserció.

18 Aprovació de l’actualització dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les Societats Municipals: PUMSA, GINTRA i AMSA.

19 Aprovació de l’actualització del contracte programa entre l’Ajuntament de Mataró i l’entitat pública empresarial Mataró Audiovisual.

20 Desnonament de la persona arrendatària de l’habitatge municipal situat al c. Joan Maragall, 8-12, 4t 2a (Mataró).

21 Sol•licitud d’autorització prèvia per desafectar un pis de mestres.


-Servei de Compres i Contractacions-

22 Autorització la cessió dels drets i obligacions derivats del contracte de gestió de l’aparcament subterrani de la plaça Tomás y Valiente per part de l’empresa Estacionamientos y Servicios, SA a l’empresa ESCAPARK, SL, així com la posterior transmissió de la totalitat de les participacions representatives del capital social de ESCAPARK, SL a favor de MUTUAMAD INVERSIONES, SLU.


-Direcció de Recursos Humans-

23 Declaració de compatibilitat de segona activitat amb l’activitat principal.


CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d’Obres-

24 Aprovació de la segona addenda al Conveni de col•laboració formalitzat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró, sobre el finançament de les obres de construcció del centre d’educació especial l’Arboç.

-Servei d’Urbanisme-

25 Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de la futura àrea tècnica del Port de Mataró.

26 Aprovació del Text Refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Lepanto-Churruca-El Rengle.

27 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General “LO BASSAL-CAN SERRA (Connexió de clavegueram)”.

 

CMI DE SERVEIS PERSONALS

-Institut Municipal d’Educació-

28 Canvi del representant del Grup Municipal Socialista al Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Educació.
 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

29 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP i ICV-EUiA pel reconeixement d’Herminia Puigsec en la lluita contra el nazisme.

30 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la necessitat d’impulsar programes de promoció de la cultura popular i tradicional a les escoles.

31 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals sobre la instal•lació de calderes de Biomassa en edificis municipals.
 

PRECS I PREGUNTES

32 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la possibilitat de cobrir l’espai del pati de la Presó.

33 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els incidents ocorreguts el passat mes de gener al carrer Picasso.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’arranjament del mur de l’escola pública Tomas Viñas de Mataró.

35 Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre la neteja de les escoles públiques de Mataró.

36 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre l’afectació de la Llei del Tabac als establiments de la ciutat.

37 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre els usos del centre de creació d’arts escèniques de Can Gassol.

38 Pregunta que presenta el regidor no adscrit Paulí Mojedano Singla sobre el futur del projecte Mataró Marítim.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a un ajut de caixa de l’empresa municipal AMSA a l’ajuntament de Mataró.


L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor