Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (07/10/2010)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (07/10/2010)

Ple Municipal Ordinari (07/10/2010)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial.
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
7994/2010 de 4 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 7 d’octubre del 2010
Òrgan: SECRETARIA GENERAL

 

 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 7 d’octubre de 2010, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
 
                                                                ORDRE DEL DIA
 
 
 
 1        Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del 23 de juliol de 2010 i ordinària del dia 2 de setembre del 2010.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de ERC, CiU, ICV-EUiA i CUP per l’anulació de la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
4         Proposta canvi representant del grup municipal del PPC al Consell d’Administració de l’EPE Tecnocampus Mataró.
 
5         Proposta canvi de representant de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci per la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC).
 
          
 
           CMI D’INNOVACIÓ I PRESIDÈNCIA
             -Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat-
 
6         Aprovació d’un marc de preus sobre les places d’aparcament del Parc TCM.
 
7         Aprovació d’un marc de preus per l’ocupació i utilització dels espais del Centre de Congressos i Reunions del Parc TCM.
          
 
           COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
 
8         Aprovació Compte General de l’Ajuntament de Mataró corresponent a l’exercici 2009, integrat pels comptes de l’Ajuntament, els seus Organismes Autònoms, Societats Mercantils i Ens Públics Empresarials.
 
 
           CMI DE SERVEIS CENTRALS
           -Direcció de Serveis Econòmics-
 
9         Autoritzar a PUMSA a la concertació d’una operació de préstec hipotecari d’import màxim 220.000,00 €, amb “La Caixa”.
 
10       Aprovació de l’actualització de l’ inventari municipal de béns, drets i obligacions, fins al 31 de desembre de 2009
 
          
           -Servei d’Ingressos-
 
11        Aprovar el preu públic per assistència jornada sobre violència masclista
 
          
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
12        Acordar la revisió de preus del contracte del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica, voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, SA”.
 
 
           -Servei de Secretaria General –Arxiu Municipal-
 
13        Acceptar la donació d’una col•lecció de fotografies propietat del senyor Josep-Lluís Pérez Reus.
 
 
 
            CMI DE SERVEIS TERRITORIALS
           -Servei d’Urbanisme-
 
14        Aprovació provisional del Pla Especial d’ordenació de volums “Antic Club Nàutic i Centre Natació”.
 
15        Aprovació inicial de la modificació del Pla especial del Catàleg, per incloure la catalogació dels esgrafiats en façanes de la ciutat.
 
 
           -Serveis i Manteniment-
 
16        Aprovació definitiva de la nova Ordenança reguladora de la publicitat de Mataró.
 
          
           CMI DE SERVEIS PERSONALS
             -Institut Municipal d’Acció Cultural-
 
17        Canvi del representant del Grup Municipal Socialista al Consell Rector de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.
 
            -Servei de Joventut i Dona-
 
18        Adhesió la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps impulsada per la Diputació de Barcelona.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
19        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per impulsar un sistema de préstec de bicicletes públic a Mataró.
 
20        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió per a la reducció de regidories a l’Ajuntament de Mataró.
 
21        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’ajuntament instal•li calderes de Biomassa en els edificis públics.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
22        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les molèsties que ocasionen als veïns de diferents places i parcs de Mataró l’ús que altres persones fan dels espais públics.
 
23        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre l’escolarització d’alumnes.
 
24        Prec que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en relació a la decisió del govern de suprimir la Mostra de Cinema.
 
25        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la instal•lació de la torre de comunicacions de Vallveric.
 
26        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el compliment de la normativa en establiments de venda de pa i similars.
 
27        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la marginació de la llengua catalana al Tecnocampus.
 
28        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la restructuració de la regidoria de Joventut i Dona.
 
29        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la retirada de l’Associació de Veïns de Cerdanyola dels òrgans participatius municipals.
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la onada de robatoris que estan patint alguns pàrquings situats a la Via Europa.
 
31        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la supressió de la mostra de cinema i de la programació del Monumental.
 
32        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre un contracte per la vigilància de la nau Minguell.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal de Convergència i Unió sobre les obres que s’estan fent al Museu de Mataró.
 
 
 

L'ALCALDE
Joan Antoni Baron Espinar
En dono fe,
EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor