Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (8/09/2011)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (8/09/2011)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia


DECRET
5803/2011 de 5 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió del 8 de setembre del 2011
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 8 de setembre de 2011, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió constitutiva de 11 de juny de 2011 i les sessions extraordinàries del dia 14-7-2011 i del 25-7-2011, i extraordinària urgent del dia 25-7-2011.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Moció que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per instar al govern de l’Estat que no signi el conveni bilateral amb el Marroc que atorgaria el vot a les eleccions locals als immigrants marroquins.

4 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per rebutjar la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la immersió lingüística a l’escola.

5 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular en defensa del model d’immersió lingüística.


DICTÀMENS

ALCALDIA

6 Donar compte del Decret d’alcaldia 5334/2011 de 22 de juliol, de modificació retribució a un regidor de la Corporació.

7 Donar compte del Decret d’alcaldia 5364/2011 de 25 de juliol, de nomenament com a personal eventual o d’assessorament especial en el càrrec de coordinador de Relacions Institucionals.

8 Donar compte del Decret d’alcaldia 5487/2011 de 4 d’agost, de nomenament com a personal eventual o d’assessorament especial en el càrrec de coordinador General i Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.

9 Donar compte del Decret d’alcaldia 5579/2011 de 22 d’agost, de nomenament com a personal eventual o d’assessorament especial en el càrrec de coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica i Innovació.

10 Donar compte del Decret d’alcaldia 5683/2011 de 29 d’agost, de delegació de competències en matèria de Política Lingüística.

11 Donar compte del Decret d’alcaldia 5763/2011 de 2 de setembre, de modificació provisional de la delegació de competències atribuïdes al regidor de Cultura i Ensenyament.

12 Designar representants de l’Ajuntament de Mataró en el Consell del Centre de Normalització Lingüística del Maresme.

13 Canvi de representant del grup municipal de CIU a la Fundació Tecnocampus.


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Servei de Secretaria General

14 Ratificar Decret d'alcaldia 4609/2011 de 30 de juny, de Festes Locals per a l'any 2012.


Servei de Gestió Econòmica-Secció de Patrimoni

15 Declaració d'extinció de la llicència d'ús atorgada en relació a la finca del carrer Galícia, 213, de Mataró, i requeriment a l'ocupant per tal que retorni a l'Ajuntament la possessió de la finca

16 Desafectació de la finca municipal inscrita al Registre de la Propietat 1 de Mataró, Volum 3774, Llibre 436, Finca 25556, per cedir-la al Servei Català de la Salut, amb la finalitat de destinar-la a la prestació del servei públic sanitari (finca situada entre els carrer Verge de Guadalupe i la Boixa)

17 Desafectació de l'habitatge 5è B, escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30

18 Sol·licitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya autorització prèvia per desafectar l'habitatge 2n B, escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30
Servei d’Ingressos

19 IMAC. Modificació Preus Públics Aula Teatre. Nivell III Teatre adults.
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Servei d’Obres

20 Ratificació del Decret 3299/2011 de 10 de maig del Conseller Delegat d’Obres, relatiu a l’aprovació de l’addenda tercera al Conveni de Cooperació, formalitzat entre l’Ajuntament de Mataró i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya sobre el finançament de les obres del Centre d’Educació Especial l’Arboç.


Servei d’Habitatge i Llicències Urbanístiques

21 Aprovació conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge i la Borsa de Mediació per al lloguer social, pel 2n semestre de 2011.


Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat

22 Autorització del traspàs de la concessió del quiosc de revistes i diaris de la Plaça Santa Anna.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista instant al govern municipal per tal que reclami al Govern de la Generalitat l’adjudicació i inici immediat de les obres de l’escola Marta Mata.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista davant la complicada situació de les guinguetes de la platja per culpa de la mala climatologia d’aquest juliol.

25 Moció que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per la prohibició total de l’ús del burka i el niqab en els edificis i equipaments municipals de la ciutat de Mataró.

26 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la revisió i renovació del Pacte per a la Nova Ciutadania 2012-2015.

27 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la renovació del Pacte sobre Polítiques d’Immigració i d’Integració per al mandat 2008-2011.

PRECS I PREGUNTES

28 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la renda mínima d’inserció.

29 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la deficiència en la Plaça de Maria Aurelia Campmany.

30 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els aldarulls viscuts a Rocafonda durant la celebració del Ramadà.

31 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les rotondes de Mataró.

32 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’aplicació de la sisena hora a les escoles de la nostra ciutat.

33 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’anul•lació del Festival Shakespeare.

34 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre retalls en les subvencions a les escoles de música i escoles bressol.

35 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa a propòsit de l’obra social de Caixa Laietana.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la presència policial durant Les Santes.

37 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les retallades anunciades a les escoles bressol i les escoles de música.

38 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el PAM i pressupost del 2n semestre 2011.

39 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les conseqüències a Mataró dels canvis introduïts en la gestió de la renda mínima d’inserció.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor