Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municiapl de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (26/01/2012)

Escoltar

Comissió Informativa Municiapl de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (26/01/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 26 de gener de 2012
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

 ORDRE DEL DIA 

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes núm. 17 de la sessió ordinària del dia 15 de desembre de 2011 i núm. 19 de la sessió extraordinària del dia 29 de desembre de 2011.
2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de l’ Area d’ Administració i Atenció ciutadana.

Del número del 24/12/2011 al número del 29/12/2011.

 

4. Línies d’actuació

 

4.1 Observatori de la crisi ( mes de desembre)

5. Propostes a la Junta de Govern

SECRETARIA GENERAL

5.1 Donar compliment de la sentència número 482 de data 7 de novembrede 2011 dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona, que ha estimat parcialment el Recurs d’Apel•lació interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la sentencia de 20 de novembre de 2009, dictada en el procediment 498/08 tramitat pel Jutjat de Primera Instància número 5 de Mataró, en demanda interposada per ROMERO GAMERO SA (ROGASA) contra la mercantil INFRAESTRUCTURES D’OBRES I SERVEIS SL (IOMSA) i l’Ajuntament de Mataró.

5.2 Donar-se per assabentada de la Sentència numero 275/2011, de data 17 de novembre de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, que desestima el Recurs Abreujat número 28/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (expedient AGC 68/08).

5.3 Donar-se per assabentada de la sentència numero 376, de data 18 de novembre de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, que estima el Recurs Abreujat número 560/2009, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per danys al vehicle matrícula B-3377-OL (expedient AGC70/08),

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.4 Donar compte de la sentència núm. 394/11, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 5 en el recurs 104/10, interposat per MEC.

5.5 Donar compte de la sentència núm. 241/11, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 8 en el recurs 567/08, interposat per J.J.BL

5.6 Donar compte de la interlocutòria 110/11, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 13 en el recurs 437/10, interposat per RAO i altres

5.7 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per DRL.

5.8 Ratificació del decret 8330/2011, de 21 de desembre d’acceptació de subvenció concedida pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.9 Nomenament JA.O.S. i S.A.G com a funcionari de carrera sergent policia local.

5.10 Nomenament R.C.B. i J.V.C. com a funcionari de carrera agent policia local.

5.11 Nomenament M.C.G., S.F.J., S.G.J. i C.S.A. com a funcionari de carrera agent policia local.

5.12 Proposta de modificació de l’oferta pública d’ocupació any 2009

 DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS:

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.13 Pròrroga de la cessió d’ús d’una part d’un local situat al carrer colombia, 49-53 a l’entitat Llibre Viu, fins el 15-6-2013.

 

6. Propostes al Ple

 


DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS:

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

6.1 Desafectació de l'habitatge 2n b escala A, de l'edifici del carrer Madoz, 28-30, de Mataró

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa d’ Administració i Atenció Ciutadana.

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 24 de gener de 2012

NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA