Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (08/03/2012)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Administració i Atenció Ciutadana (08/03/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 8 de març de 2012
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ acta núm. 23 de la sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2012.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de l’ Area d’ Administració i Atenció ciutadana.

Del decret número 1266 de 20/02/2012 fins al decret número
1604 de 2/03/2012.

4. Línees d’actuació

4.1 Aprovació del Pla Parcial d’ Inspecció de Tributs 2012.
 

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.1 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, de la gestió del servei dels Espais Joves de Cerdanyola, La Llàntia i Pla d’En Boet. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 236.486,48 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. (exp. 7/2012).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.2 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per JGR

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.3 Proposta d’aprovació de bases específiques i convocatòria de la provisió del lloc de treball de cap de servei de Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats, adscrit a l’àrea de Serveis Territorials i Via Pública.

6. Propostes al Ple

SECRETARIA GENERAL

6.1 Aprovar el contracte de donació de la família Roca Cusachs d’una col•lecció documental amb destinació a l’Arxiu Municipal.

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa d’ Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 6 de març de 2012

NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA