Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió informativa municipal de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (27/09/2012)

Escoltar

Comissió informativa municipal de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (27/09/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 27 de setembre de 2012
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les acta número 37 de 13 de setembre de 2012.

2. Despatx oficial.

3. Línees d’actuació

3.1 Calendaris PAM/OOFF/Pressupost 2013
3.2 Informació relativa a l’estat de notificacions de la revisió cadastral

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’ Administració i Atenció ciutadana

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE DENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.2 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de tècnic/a superior, escala d’administració especial, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de la corporació, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera

5.3 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la cobertura de forma temporal d’una plaça de treballador/a familiar, subgrup C2, mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant de la plaça, pel procediment de concurs de mèrits amb proves.

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.4 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per XSM.

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI D’INGRESSOS

5.5 Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel TSJC en el recurs de procediment ordinari 835/2008, promogut per l'Ajuntament de Mataró contra la resolució del TEARC, en matèria de liquidacions d'IAE emeses a un banc.

5.6 Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona en el procediment abreujat 315/2010-A, promogut per una ciutadana contra les liquidacions de preus públics pel manteniment de franges de protecció.

5.7 Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel TSJC en el procediment de recurs ordinari 102/2009 promogut a instàncies d'una empresa de Mataró en matèria de liquidacions d'IAE

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

6.1 Expedient de modificació de crèdit i de modificació de bases d’execució de pressupost del 2012

7. Precs i preguntes


 

La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas


Mataró, 25 de setembre de 2012

 

NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA