Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (23/02/2012)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal de l'Àrea d'Administració i Atenció Ciutadana (23/02/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA COMISSIÓ INFORMATIVA MUNICIPAL DE L’ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana us convoco a la sessió ordinària d’aquesta Comissió.

Dia: 23 de febrer de 2012
Hora: 9’10
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes núm. 21 de la sessió ordinària del dia 9 de febrer de 2012 i núm. 22 de la sessió extraordinària del 13 de febrer.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats de l’ Area d’ Administració i Atenció ciutadana.

Del decret número 935 de 6/02/2012 fins el decret número 1241 de 17/02/2012.

4. Línees d’actuació

4.1 Informació actualitzada de la situació del deute de la Generalitat

5. Propostes a la Junta de Govern

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS:

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

5.1 Resolució de les al•legacions presentades al plec de condicions rector de la concessió del subsòl de domini públic d’unes finques del projecte de reparcel•lació del polígon 1 del PMU-01d “Ronda Barceló – Illa Fábregas i de Caralt”, i d’una part del carrer Biada, aprovat provisionalment en el Ple de 23 de desembre de 2011, i aprovació definitiva

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.2 Pròrroga del servei d’atenció ciutadana 010, adjudicat a la

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.3 Donar compte de la sentència social núm. 354/2011, dictada pel Jutjat Social núm. 1 en el procediment d’invalidesa permanent per malaltia comú o accident no laboral 180/2011, per la demanda interposada per AF.

SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.4 Proposta d’aprovació de bases específiques i convocatòria de la provisió del lloc de treball de cap de secció de Promoció Social, adscrit al servei de Benestar Social

6. Propostes al Ple

SECRETARIA GENERAL

6.1 Aprovació de la supressió del Registre Municipal d'Unions Estables de Parelles formalitzades en escriptura pública notarial".

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

6.2 Donar compte del Decret 1100/2012, de 13 de febrer, de renúncia al nomenament com a personal eventual de JBF

7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa d’ Administració i Atenció Ciutadana.
Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 21 de febrer de 2012

NOTA. ELS EXPEDIENTS ESTARAN DISPONIBLES A LA SALA DE REGIDORS, 1ª. PLANTA DE L’AJUNTAMENT DE LA RIERA