Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell d'Administració de la Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A. (09/05/2012)

Escoltar

Consell d'Administració de la Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A. (09/05/2012)

Dia
Hora
Lloc
Carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12
Organisme

Ordre del dia

Mataró, 2 de maig de 2012.

Benvolgut/da senyor/a,

Em plau convocar-los a la sessió ordinària del Consell d’Administració de la Societat Municipal Prohabitatge Mataró S.A., el dia 9 de maig a les 18:00, a la seu social de PUMSA, carrer Pablo Iglesias, número 63, 2a planta, despatx núm. 12, i amb el següent Ordre del Dia:

1. Acceptació, nomenament i presa de possessió del Sr. Joan Dídac Sabater Virués com a vocal del Consell d’Administració de PROHABITATGE MATARÓ.

2. a) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del dia 13 desembre de 2011.

     b) Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la reunió del Consell d’Administració de data 14 de desembre de 2011

     c) Deixar sense efecte els acords adoptats en relació al PUNT 3 de l’acta corresponent a la reunió de data 13 de desembre de 2011 i ratificació de l’acord pres en la sessió de data 14 de desembre de 2011 relatiu a l’aprovació del Pressupost de l’any 2012.

3. Donar compte de les contractacions realitzades pel procediment d’adjudicació directa per raó de l’import.

4. Proposta formulació dels comptes anuals abreujats de l’exercici 2011 i presentació de la Memòria de Gestió de l’any 2011.

5. Autorització per l’adhesió a la xarxa de serveis locals d’habitatge promoguda per la Diputació de Barcelona.

6. Nomenament de dos interventors d’acta.

7. Sobrevinguts.

8. Precs i preguntes.

A l’espera de la seva assistència i participació, el saludo cordialment,

La Presidenta del Consell d’Administració
Montserrat Rodríguez Sánchez