Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local (27/02/2012)

Escoltar

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local (27/02/2012)

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET
1370/2012 de 23 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 27 de febrer del 2012.
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 27 de febrer del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 13 de febrer del 2012.

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

SOTSDIRECCIÓ ECONÒMICA

-Gestió Econòmica-

3 Resolució de les al•legacions presentades al plec de condicions rector de la concessió del subsòl de domini públic d’unes finques del projecte de reparcel•lació del polígon 1 del PMU-01d “Ronda Barceló – Illa Fábregas i de Caralt”, i d’una part del carrer Biada, aprovat provisionalment en el Ple de 23 de desembre de 2011, i aprovació definitiva

-Compres i Contractacions-

4 Pròrroga del servei d’atenció ciutadana 010, adjudicat a la mercantil CEE Sertel, SA.

5 Adjudicació del servei de manteniment de les instal•lacions de climatització dels edificis municipals.
RECURSOS HUMANS

6 Donar compte de la sentència social núm. 354/2011, dictada pel Jutjat Social núm. 1 en el procediment d’invalidesa permanent per malaltia comú o accident no laboral 180/2011, per la demanda interposada per AF.

7 Proposta d’aprovació de bases específiques i convocatòria de la provisió del lloc de treball de cap de secció de Promoció Social, adscrit al servei de Benestar Social CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Obres-

8 Donar compte de la sentencia núm. 26/2012 de 24 de gener de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara ajustat a dret l'acord municipal de resolució del contracte administratiu amb la constructora SECLASA, relatiu a les obres de rehabilitació de la nau de la cooperativa " La Obrera Mataronensa" (Nau Gaudí).

-Habitatge i Llicències urbanístiques-

9 Ordre de retirada de rètol pancarta a l’av. del Maresme, 14.

10 Ordre de retirada d’antena parabòlica al c. Marathon, 4, 5è D.

-Medi Ambient i Sostenibilitat-

11 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona que desestima el recurs ordinari núm. 407/2009-B1, interposat per Telefónica Móviles España, SA, contra els decrets municipals que van acordar el precinte de l’estació base de telefonia mòbil situada al Veïnat de Mata, Ca l’Artalo, polígon 6, parcel•la 25.

PRECS I PREGUNTES

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara