Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Consell Plenari (24/07/2012)

Escoltar

IME. Consell Plenari (24/07/2012)

IME. Consell Plenari (24/07/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Reunions de l'IME. Baixada de les Figueretes 1, 2n pis
Organisme
Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

Dia: 24 de juliol de 2012

1ª Convocatòria: 16.15 hores

2ª Convocatòria: 16.30 hores

Lloc: Sala de Reunions de l’IME. Baixada de les Figueretes 1, 2n pis
 
 
Per indicació del president de l’Institut Municipal d’Educació, us convoco a la sessió extraordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
 
1.       Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de la sessió ordinària del Consell Plenari de l’IME de data 14 de maig de 2012, i de la sessió extraordinària de data 4 de juliol de 2012.
 
2.       Despatx oficial.
 
3.       Línies d’actuació:
 
3.1.    Donar compte de l’informe lliurat pel Conservatori del Liceu en relació a l’Escola Municipal de Música de Mataró.
  
4.       Propostes al Consell:
 
4.1.    Aprovar les bases de selecció per cobrir una plaça d’administratiu/va (Grup C1) per la modalitat d’accés per promoció interna mitjançant el sistema de concurs oposició de l’IME.
 
4.2.    Aprovar la proposta d’adjudicació que presenta la Mesa de Contractació per al servei de cuina a les Escoles Bressol per als cursos 2012-2013 i 2013-2014, a favor de l’empresa ISS Soluciones de Catering, SL.
 
4.3.    Aprovar la proposta d’adjudicació que presenta la Mesa de contractació per a la gestió del servei públic de docència i direcció pedagògica de l’EMM per al curs 2012-2013.
 
4.4.    Aprovar inicialment l’amortització d’una plaça de jornada parcial del 40% de professor titular A de l’Institut Miquel Biada.
  
4.5.    Ratificar el decret número 599/2012, de 15 de maig, d’ampliació d’una beca per a un alumne de l’Escola Municipal de Música per al curs 2011-2012.
 
4.6.    Ratificar els decrets número 677/2012, de 24 de maig, i número 870/2012, de 21 de juny, de concessió d'ajuts per al transport escolar a alumnes d'educació infantil i primària per al curs escolar 2011-2012.
 
4.7.    Ratificar el decret número 695/2012, de 29 de maig, d’acceptació i aplicació de la concessió d'ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de l'any 2012 per a la concertació de recursos de l'àmbit de suport als serveis i a les activitats del Pla de Concertació.
 
4.8.    Ratificar el decret número 708/2012, de 30 de maig, d’aprovació de l’acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Mataró i l’IME per a la implementació de la Xarxa d’intervenció educativa des de l’àmbit escolar i l’espai públic, de la Fundació La Caixa.
 
4.9.    Ratificar els decrets número 728/2012, de 5 de juny, d’aprovació dels plecs, i número 943/2012, de 10 de juliol, d’adjudicació de la contractació de la gestió del servei públic de classes de perruqueria i estètica per als PQPI per al curs 2012-2013.
 
4.10.Ratificar els decrets número 826/2012, de 18 de juny, d’aprovació dels plecs, i número  908/2012, de 28 de juny, d’adjudicació de la contractació del servei de treballs d'elaboració de nòmines, documentació contractual i liquidació de seguretat social del personal de l'IME per als exercicis 2012 i 2013.
 
4.11.Ratificar el decret 918/2012, de 2 de juliol, d’aprovació del conveni marc de cooperació educativa entre la UAB i l’IME per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits.
 
4.12.Ratificar el decret 932/2012, de 6 de juliol, de pròrroga de la contractació d'una empresa per a la realització de diversos serveis d'atenció als infants de les escoles bressol de l'IME per als cursos 2012-2013 i 2013-2014.
 
4.13.Donar compte dels decrets número 594/2012, de 14 de maig, sobre nomenament del director/a de l'Institut Miquel Biada i del decret número 922/2012, de 2 de juliol, de nomenament del nou equip directiu de l’Institut Miquel Biada.
 
4.14.Donar compte del decret d’Alcaldia número 2716/2012, de 23 d’abril, d’acceptació de la resolució del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de concertació XBMQ. 
  
4.15.Donar compte del decret 1027/2012, de 19 de juliol, de contractació, per via d'urgència, del senyor Jesús Ángel Moreno Navarrete com a professor titular B de l'Institut Municipal d'Educació amb un contracte d'obra o servei determinat.
 
4.16.Donar compte del decret 1028/2012, de 19 de juliol, de contractació, per via d'urgència, del senyor Sergio Carlos Novo Dos Santos Silva com a profesor titular A de l'Institut Municipal d'Educació amb un contracte d'obra o servei determinat.
 
4.17.Donar compte del decret 1029/2012, de 19 de juliol, de contractació, per via d'urgència, del senyor Ignacio Martí Pontones com a professor titular B de l'Institut Municipal d'Educació amb un contracte d'obra o servei determinat.
 
4.18.Donar compte del decret 1030/2012, de 19 de juliol, d'atorgament del complement de cap de departament, coordinació i tutoria al personal docent de l'Institut Miquel Biada.
 
 
5.       Informacions de la Presidència
 
6.       Altres qüestions
 
  
Mataró, 19 de juliol de 2012
 
La secretària
 
Montserrat Cabré i Roca
 
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.