Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

IME. Consell Plenari IME (14/05/2012)

Escoltar

IME. Consell Plenari IME (14/05/2012)

IME. Consell Plenari IME (14/05/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis.
Organisme
Institut Municipal d'Educació

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

Dia: 14 de maig de 2012
1ª Convocatòria: 19.00 hores
2ª Convocatòria: 19.15 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró. La Riera 48, 1r pis
 
 
Per indicació del president de l’Institut Municipal d’Educació, us convoco a la sessió ordinària del Consell Plenari en la data, hora i lloc que consten en l’encapçalament, amb l’ordre del dia següent:
 
 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions extraordinàries del Consell Plenari de l’IME de data 26 de març de 2012 i de data 24 d’abril de 2012.
 
2. Despatx oficial.
 
3. Línies d’actuació:
 
3.1. Informació sobre el procés de preinscripció als centres de Primària i de Secundària per al curs 2012-2013.
 
4. Propostes al Consell:
 
4.1. Aprovar, inicialment, el Compte General de l’IME de l’exercici 2011.
 
4.2. Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regulen la contractació per a la gestió del servei públic de docència i direcció pedagògica de l’Escola Municipal de Música per al curs 2012-2013.
 
4.3. Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regulen la contractació per a la gestió del servei públic de cuina a les escoles bressol per als cursos escolars 2012-2013 i 2013-2014.
 
4.4. Ratificar el decret 422/2012, de 23 d’abril, d’atorgament de subvencions per a projectes educatius de l’IME . Servei de menjadors escolars. Convocatòria 11/2012.
 
4.5. Donar compte del decret 292/2012, de 28 de març, d’aprovació del Protocol d’adhesió al Programa Anem al Teatre, organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per als cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016.
  
5. Informacions de la Presidència
 
6. Altres qüestions
 
Mataró, 8 de maig de 2012
 
La secretària
 
 
Montserrat Cabré i Roca
 
Nota: els expedients restaran a disposici ó dels membres del Consell Plenari a partir de la recepció d’aquesta convocatòria a la seu de l’IME (baixada de les Figueretes, 1, 2n pis). Horari: de dilluns a dijous de 8.00 a 17.30 hores i divendres de 8.00 a 15.00 hores.