Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (01/10/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (01/10/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret

 

5792/2012 de 27 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió de l'1 d'octubre del 2012
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 1 d’octubre del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 17 de setembre del 2012. 
 
 
2         DESPATX OFICIAL
  
          CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
          DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
          
           -Servei d’Ingressos-
 
3         Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel TSJC en el recurs de procediment ordinari 835/2008, promogut per l'Ajuntament de Mataró contra la resolució del TEARC, en matèria de liquidacions d'IAE emeses a un banc.
 
4         Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona que desestima el procediment abreujat 315/2010-A, promogut contra les liquidacions de preus públics pel manteniment de franges de protecció.
 
5         Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel TSJC en el procediment de recurs ordinari 102/2009 promogut a instàncies l’entitat GRUP NONELL-CU S.A. en matèria de liquidacions d'IAE
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
6         Adjudicar el subministrament de mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas.
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
7         Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de tècnic/a superior, escala d’administració especial, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de la corporació, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari/ària de carrera
 
8         Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la cobertura de forma temporal d’una plaça de treballador/a familiar, subgrup C2, mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant de la plaça, pel procediment de concurs de mèrits amb proves.
 
9         Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per XSM.
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
          
           -Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-
 
10        Ordre de retirada de caseta d’obres en sòl no urbanitzable, veïnat de Mata polígon 6 parcel•la 3 del cadastre de rústica.
 
11       Ordre de retirada de marquesina sobre porta entrada edifici al c. Blanes, 45.
 
           -Via pública-
 
12       Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
13        Donar compliment al contingut de la sentència de 13 de juliol de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 467/2011-B contra la resolució formulada per Decret núm. 2217/2011, de 23 de març, del Conseller Delegat de Via Pública.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor