Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/07/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/07/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4290/2012 de 28 de juny
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 2 de juliol del 2012
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de juliol del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 18 de juny del 2012.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada servei de mediació ciutadana.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del servei de suport a la primera atenció i a la informació social del Servei de Benestar Social.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del servei d’atenció personalitzada d’informació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor.
6 Revisió de preus del contracte de concessió del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, SA”


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7 Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la provisió del lloc de treball de cap de servei Jurídic Administratiu, mitjançant lliure designació.

8 Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la provisió del lloc de treball de secretari/ària d’àrea, mitjançant lliure designació.

9 Aprovar la sol•licitud de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per CLM.

10 Donar compte de la sentència núm. 521/2012, dictada pel TSJC en el recurs d’apel•lació 235/2011, interposat per JCG.

11 Donar compte de la sentència núm. 142/2012, dictada pel Jutjat contenciós administratiu número 13 en el recurs 590/2010, interposat per EMV


SECRETARIA GENERAL

12 Donar-se per assabentada de la Sentencia número 283/2012, de 6 de març de2012,dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 4ª) en el Rotlle número 261/2010, que desestima el Recurs d’Apel•lació interposat contra la Sentencia número 111/10 de data 29 de març de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 6 de Barcelona en el Recurs Ordinari número 60/2009-E, que va desestimar la demanda interposada contra la denegació de la sol•licitud d’indemnització per caiguda a la via pública.

13 Donar-se per assabentada de la Sentència número 169/12, de 13 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona que desestima el Procediment Abreujat número 613/2010-F, interposat per ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS SA, contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver colpejat un contenidor desfrenat el vehicle matrícula 6272-GJB el dia 7 de gener de 2010.

14 Donar-se per assabentada de la Sentència número 169, de 7 de juny de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona que desestima el Procediment Abreujat número 612/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública per causa d’una tapa de registre de la companyia Telefònica.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

15 Donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, la qual estima el recurs ordinari núm. 401/2011-4, interposat per GOMSERRA, SL, contra el decret municipal de denegació de la llicència per a exercir l’activitat de saló de banquets a la Masia de Ca l’Iborra – Veïnat de Valldeix.

16 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, la qual desestima el recurs ordinari núm. 420/2010 M1 interposat contra el decret de desestimació del recurs extraordinari de revisió presentat contra el decret de concessió de llicència per a exercir l'activitat de sala de festes amb espectacles i annex, a la Via Sèrgia, 27.

17 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 269/2010-M1, interposat contra denegació llicència de legalització i ordre d’enderroc del safareig reconstruït en pati d’illa, al terrat del primer pis, al c. Jaume I, 42.

18 Ordre d’enderroc de volum per la instal•lació d’un ascensor, en pati d’illa planta primera, al Camí Ral, 225.

19 Desestimar el recurs de reposició contra l’ordre de retirada de lona publicitària i ampliar l’ordre a una nova lona instal•lada, a l’av. Maresme, 14.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor