Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (04/06/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (04/06/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
3564/2012 de 31 de maig
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 4 de juny del 2012
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de juny del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
 ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 de maig del 2012
 
 
2         DESPATX OFICIAL
  
 
           CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
           -Compres i Contractacions-
 
3         Inadmissió a tràmit el recurs de reposició interposat per la mercantil de Construcciones y Contratas, SA, concessionària del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria orgànica, selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de les platges, contra acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2011. 
          
4         Adjudicació del servei de gestió del Punt d’Informació Juvenil de l’Oficina Municipal d’Emancipació Juvenil-Sidral i del Sidral.IES de Mataró
 
5         Adjudicació del servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró, els seus organismes autònoms i PUMSA
          
RECURSOS HUMANS
 
6         Nomenament de ALL com a funcionari de carrera amb la categoria d’agent de Policia Local
 
7         Nomenament de LMPU com a funcionari de carrera amb la categoria d’agent de Policia Local.
8         Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la creació d’una llista d’espera de treballadors/es socials, grup A2.
 
9         Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la creació d’una llista d’espera d’arquitectes tècnics/ques, grup A2.
 
10        Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la provisió del lloc de treball de cap de projectes transversals, mitjançant lliure designació.
 
11        Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la provisió del lloc de treball de responsable de gestió administrativa, mitjançant concurs de mèrits.
 
12        Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la provisió del lloc de treball de cap de secció de Llicències i Disciplina d’Obres, mitjançant concurs de mèrits
 
 
           SECRETARIA GENERAL
 
13        Donar-se per assabentada de la Sentència número 194/2012 de data 2 de maig de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat numero 443/2011 interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda d’arbre damunt vehicle.
 
 14       Donar-se per assabentada de la Sentència número 161/12, de 30 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat número 136/2008, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa patrimonial per caiguda a la via pública.
 
 15       Donar-se per assabentada de la Sentencia número 98/12, de 10 d’abril, que desestima el Procediment Abreujat 422/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa patrimonial.
 
 16       Donar-se per assabentada de la Sentencia número 261/12, de 16 de maig, que desestima el Procediment Ordinari 72/2011, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a La Riera.
 
17        Donar-se per assabentada de la Sentencia número 111/2012, de 23 d’abril, que desestima el Procediment Abreujat 269/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
 
           -Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge-
 
18        Donar compte de la Sentencia 116/2012 de 30/4/2012 que desestima el RCA interposat per Maderas Alpinas SA contra l’aprovació definitiva del projecte de reparcel.lació del poligon I del PMU-001 Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt.
 
           -Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-
 
19        Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que declara inadmissible el recurs en procediment abreujat núm. 274/2010, interposat contra la 1a. i 2a. liquidació provisional per l’execució subsidiària de les obres de rehabilitació i habitabilitat, al c. Mare de Déu del Pilar, 3 bxs.
 
20        Ordre de retirada de rètols a la rda. Alfons XII, 121 bxs.
 
21        Ordre de retirada de rètols a l’av. Gatassa, 73, bxs 1.
 
22        Ordre de retirada d’aparell d’aire condicionat al c. Pompeu Fabra, 28-30 bxs.
 
 
           -Via Pública-
 
23        Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 122/2012, 1 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 488/2011 contra la resolució formulada per Decret 4695/2011, de 4 de juliol, de la Consellera Delegada de Via Pública sobre infracció de trànsit.
 
24        Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 157/2012, 30 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 262/2010 E contra la resolució formulada per Decret 815/2010, de 29 de gener, del Conseller Delegat de Via Pública sobre infracció de trànsit.
 
25        Revocar parcialment l’acord de JGL de 29 de novembre de 2010 per acord extraprocessal en haver regularitzat la situació per infracció molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
          
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor