Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (05/11/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (05/11/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET

6617/2012 de 31 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 5 de novembre del 2012
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 5 de novembre del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 d’octubre del 2012


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Compres i Contractacions-

3 Adjudicació del servei d’atenció social i menjador del Centre d’Acollida Municipal.

4 Adjudicació del servei de suport a l’òrgan interventor, en la realització dels treballs d'auditories de regularitat financera i de compliment de la societat municipal Aigües de Mataro, SA i del Consorci Museu Bassat de Mataró, dividit en dos lots.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera d’enginyers/es tècnics/ques, subgrup A2, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions.

6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de capatàs/assa, grup C1, de la plantilla de personal laboral de la corporació, mitjançant concurs oposició de promoció interna i contracte laboral fix.
7
Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu 584/2010, interposat per AMR


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat-

8 Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 12 de Barcelona en el RCA interposat per Xavier Safont-Tria i Candidatura d’Unitat Popular, contra el decret d’alcaldia de 31/8/2009 que va desestimar els recursos de reposició interposats contra l’aprovació definitiva de la modificació de la divisió poligonal del Pla de Millora Urbana àmbit Rda. Barceló-Illa Fabregas i de Caralt.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

9 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, recurs ordinari 382/2010, interposat contra l’ordre d’enderroc de construcció en zona verda, al c. del Mirador, 5.

10 Ordre de retirada de dues tanques publicitàries a la ctra. N-II, àmbit Sant Simó.

-Serveis i Manteniment-

11 Proposta d’aprovació de documents comptables AD/ participació Consorci RSU del Maresme.

-Via pública-

12 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

13 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 330/2012, de 25 de setembre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 2/2012-D contra la resolució formulada per Decret núm. 6341/2011, de data 22 de setembre, per la Regidora Delegada de Via Pública


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde acctal.
Joaquim Fernández i Oller En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor