Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (10/12/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (10/12/2012)

Dia
Hora
Lloc
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
7241/2012 de 5 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 10 de desembre del 2012
Òrgan: Secretaria General
 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 10 de desembre del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 26 de novembre del 2012
 
 
DESPATX OFICIAL
 
 
 
    CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
    DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
3 Arrendament de l’habitatge municipal situat al c. Madoz, 28, 2n B, escala A, de Mataró.
 
4 Conveni de col•laboració entre el Consorci Sanitari del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, regulador de les relacions entre ambdues parts
 
 
    COMPRES I CONTRACTACIONS
 
5 Modificació del contracte del servei de manteniment d’instal•lacions de l’enllumenat públic, adjudicat a l’empresa Electricitat Boquet, SL.
 
6 Aprovació de la signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per la compra agregada d’energia elèctrica.
7 Aprovació de la signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per la compra agregada de gas natural.
 
8 Adjudicació del contracte d’assegurança de vehicles a motor de la flota municipal de l’Ajuntament de Mataró, els seus organismes autònoms i les empreses públiques “Aigües de Mataró, SA” i “Gestió Integral de Trànsit (GINTRA)”.
 
9 Adjudicació del servei de suport a la primera atenció i a la informació social del Servei de Benestar Social.
 
 
    DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
10    Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura d’1 plaça de TAE Pedagog/a, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de la corporació, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari de carrera.
 
11    Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura d’1 plaça de TAE Psicòleg/oga, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de la corporació, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari de carrera.
 
 
    CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
 
    -Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat-
 
12    Donar compte de la Sentència 265/12 de 7/11/12 del Jutjat contenciós administratiu nº 2 de Barcelona, que desestima el RCA interpoat per Julio i Jara Moure Herrero i Inmorpla SL, contra l’aprovació definitiva de la divisió poligonal del Pla de millora urbana PMU-001d àmbit Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt.
 
13    Es donen per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari 5/2010, contra el projecte d’urbanització PMU-0001d, rda. Barceló /Illa Fàbregas i Caralt.
 
    -Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-
 
14    Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4, que desestima el recurs 74/2012, interposat contra la denegació de llicència de rètols publicitaris en façana, al c. Cuba, 4 cantonada c. Sant Benet
 
15    Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual desestima el recurs ordinari núm. 109/2010, interposat per JOSE MARIA COLOMER RIBOT, SL i K1 FUSION, SL, contra el decret municipal de 18 de febrer de 2010, en virtut del qual es va resoldre suspendre l’atorgament de les llicències ambientals i municipals d’activitats i d’obres, vinculades amb l’exercici de la prostitució en locals de pública concurrència.
    -Via pública-
 
16    Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 
    PRECS I PREGUNTES
 
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor