Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (14/05/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (14/05/2012)

Junta de Govern Local (14/05/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret

 

3095/2012 de 10 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 14 de maig del 2012
Òrgan: Secretaria General

 

 En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de maig del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 30 d’abril del 2012
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
 
 
           CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
          DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
          
           -Compres i Contractacions-
 
3         Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del servei d’atenció social i menjador del Centre d’Acollida Municipal.
 
          
           RECURSOS HUMANS
 
4         Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per MEC
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
          
           -Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge-
 
5         Donar compte de la Sentencia 15 de 16/4/2012 del Jutjat contenciós administratiu nº 15 de Barcelona, que declara la inadmissibilitat del RCA interposat per la Plataforma Salvem Can Fàbregas, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra l’acord del Consell d’Administració de PUMSA, sobre l’adjudicació del concurs per la selecció d’un operador comercial per la parcel.la VI illa Fàbregas i de Caralt.
 
6         Donar compte de la Sentencia 6 de 17/4/2012 del Jutjat contenciós administratiu nº 6 de Barcelona que desestima el RCA interposat T. Maltas i Aliberas SL, contra el decret de 8/7/2009, sobre reclamació per ocupació de finca.
 
7         Donar compte de la Sentència 14 de 20/4/2012 del Jutjat contenciós administratiu nº 14 de Barcelona, que desestima el RCA interposat per I. Agulló, contra el Decret de 30/9/2009, sobre PU de “Can Quirze”
 
           -Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-
 
8         Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, la qual desestima el recurs ordinari núm. 438/2010-E, interposat per LYBERTY RAL 69, SL contra el decret municipal que declara la caducitat de la llicència municipal per a exercir l’activitat de bar amb annex, al Camí Ral, 665.
 
9         Ordre de retirada de tubs instal•lació aigua en façana a carrer, al c. Castaños, 141.
 
10        Ordre de retirada de rètols a la Via Europa, 89 bxs.
 
11        Ordre de retirada de rètol a la ctra. de Cirera, 37 bxs.
 
12        Ratificar diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, dins la convocatòria de la Llei de Barris, de 23 d’abril de 2012.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor