Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (26/03/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (26/03/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons, Ajuntament de Mataró
Organisme

Ordre del dia

DECRET
2051/2012 de 22 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 26 de març de 2012
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 de març del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 12 de març del 2012.

2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

SOTSDIRECCIÓ ECONÒMICA

-Compres i Contractacions-

3 Modificació del contracte de gestió del servei públic de suport a la llar i atenció a les persones.

4 Modificació del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions resta, matèria orgànica, selectiva i voluminosos, de la neteja viària i neteja de les platges.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment negociat derivat de l’Acord marc dels Serveis TIC aprovat per la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, del servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró, els seus organismes autònoms i PUMSA.

6 Adjudicació del servei de treballs de paleta a la via pública.
RECURSOS HUMANS

7 Nomenament de JMSAL i de JHD com a funcionaris de carrera amb la categoria de caporal de la Policia Local.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge-

8 Donar compte de la Sentencia de 22 de febrer de 2012, del Tribunal Suprem, que desestima el Recurs de Cassació interposat per Maria Victoria de Zeidt i Bon Recés SL, contra la sentència del TSJC de 22/10/2008 (expropiació Bon Recés).

9 Donar compte de la Sentencia dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 13 de Barcelona, que desestima el Recurs contenciós administratiu interposat per la Candidatura d’Unitat Popular, contra l’aprovació definitiva de la modificació de la delimitació poligonal del Pla de Millora Urbana PMU-001 “Rda. Barceló-illa Fàbregas i de Caralt”, projecte de reparcel•lació del polígon 1 i rectificacions d’errors.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

10 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en procediment abreujat núm. 370/2009, que desestima el recurs contra l’ordre de arrebossar i pintar parts posteriors dels murs de separació a finques veïnes, al ptge. Mas Sant Jordi, 32.

11 Ordre de retirada de cobert de fusta en pati d’illa, al c. Salvador Espriu, 61.

12 Ordre de repintar brancal i dentell porta en carrer catalogat, al c. Argentona, 54 bxs.

13 Estimar el recurs de reposició contra l’ordre de retirada de coberta de xapa metàl•lica de la pèrgola de fusta situada en la zona sud de la parcel•la, al c. Batista i Roca, 64.

-Via pública-

14 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor