Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (26/11/2012)

Escoltar

Junta de Govern Local (26/11/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7011/2012 de 22 de novembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 26 de novembre del 2012
Òrgan: Secretaria General

 


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 26 de novembre del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 5 de novembre del 2012.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

3 Donar compte de l’estat d’execució Pressupost a 30 de setembre del 2012

4 Arrendament de l’habitatge municipal situat al carrer Madoz, 28-30, 5è B, escala A, de Mataró.

5 Lliurament a l'EPEL Parc Tecnocampus Mataró de la contribució dels propietaris del Sector “El Rengle” per finançar el centre de convencions del sector.


SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del subministrament d’equips multifuncionals, recanvis i tòner.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7 Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2012 i modificació de característiques de places de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2010.

8 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per ACC.

9 Donar compte de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, secció quarta, recaiguda en el recurs d'apel•lació 318/2011 interposat per EMV.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge-

10 Donar compte de la Sentència del TSJC de 18/10/2012 que desestima el Recurs d’Apel•lació interposat per Salvador Pagès contra la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu nº 7 de Barcelona relativa al PR de la UA-72 Can Quirze.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

11 Ordre de retirada de l’excés d’alçada de la tanca perimetral a carrer, al c. Fídies, 5-7, baixos 1ª.

-Via pública-

12 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor