Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta Govern Local (03/09/2012)

Escoltar

Junta Govern Local (03/09/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 3 de setembre del 2012
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de setembre del 2012, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 23 de juliol del 2012. 
 
2         DESPATX OFICIAL 


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
          DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
          
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
3         Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de la societat municipal Aigües de Mataro, SA i del Consorci Museu Bassat de Mataró.
 
4         Modificació del contracte de concessió del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
          
-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat-
 
5         Donar compliment a la Sentència 178/12 de 20/6/2012, del Jutjat Contenciós Administratiu nº 3 de Barcelona, que estima en part el RCA interposat per la Asociación de propietarios y afectados de la Ronda Barceló contra el projecte de reparcel•lació de Polígon I “Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt”.


 -Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-
 
6         Ordre de retirada de rètols a la ctra. de Barcelona, 64, local 7.
 
7         Ordre de retirada de rètol a l’av. Perú, 64, bxs 2a.
 


 -Via pública-
 
8         Estimar parcialment les al•legacions formulades contra la imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 
 PRECS I PREGUNTES

L'Alcalde acctal.,
Joaquim Fernández i Oller
 
En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara