Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari (04/01/2012)

Escoltar

Ple Extraordinari (04/01/2012)

Ple Extraordinari (04/01/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme

Ordre del dia


DECRET
8491/2011 de 30 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 4 de gener de 2012
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 4 de gener de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica-

1 Aprovació del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró per l’exercici 2012


-Direcció de Recursos Humans-

2 Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal de l’Institut d’Esports de l’any 2011.

3 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2012.

4 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut Municipal d’Acció Cultural per a l’any 2012

5 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut Municipal d’Educació per a l’any 2012.

6 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica per a l’any 2012.

7 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Institut d’Esports per a l’any 2012.

8 Aprovació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’EPE Mataró Audiovisual per a l’any 2012.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara