Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari urgent (20/12/2012)

Escoltar

Ple extraordinari urgent (20/12/2012)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7599/2012 de 19 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari urgent 20 de desembre de 2012
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dijous 20 de desembre de 2012, a les 18,50 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

1 Ratificació del caràcter urgent de la sessió.

2 Modificació de l’article 29 del Conveni Col.lectiu del personal laboral i de l’acord de condicions de Treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró.

3 Aprovar la concertació d’una operació de préstec a llarg termini, d’import 3.500.000,00 €, amb destí a finançar el Romanent de Tresoreria negatiu previst en el Pla de Sanejament.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor