Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (20/12/2012)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (20/12/2012)

Dia
Hora
Lloc
Saló de Plens de l'Ajutnament, La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
7552/2012 de 17 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 20 de desembre de 2012.
Òrgan: Secretaria General
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 20 de desembre de 2012, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
        ORDRE DEL DIA
 
 
          DICTAMENS
 
           CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
 
1         Aprovar la concertació d’una operació de préstec a llarg termini, d’import 4.050.000,00 €, per l’assumpció per part de l’Ajuntament dels deutes de les societats municipals PUMSA i GINTRA.
 
2         Aprovar la concertació d’una operació de préstec a llarg termini, d’import 4.000.000,00 €, amb destí a finançar el Romanent de Tresoreria negatiu previst en el Pla de Sanejament.
 
3         Aprovar una modificació del pressupost 2012 de l’Ajuntament.
 
4         Aprovar la concertació d’operacions de tresoreria per a l'any 2013.
 
 
           -Servei d’Ingressos-
 
5         Aprovació definitiva Ordenances generals, ordenances reguladores dels impostos i categoria fiscal de carrers, exercici 2013.
 
6         Aprovació definitiva modificacions ordenances reguladores taxes i preus públics, exercici 2013.
 
7         Aprovació definitiva tarifes exercici 2013.
 
 
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
8         Modificació del contracte de gestió del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.
 
 
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor