Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari(01/03/2012)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari(01/03/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret
1454/2012 de 27 de febrer
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 1 de març de 2012.
Òrgan: Secretaria General
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 1 de març de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinàries: de 12/01/2012 i 09/02/2012.
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
          
3         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUIA, PPC i CUP per tal que el govern de la Generalitat resolgui les convocatòries de la Llei de Barris.
 
4         Moció que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i CUP de rebuig a la pujada tarifària de l’ATM .
 
5         Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per tal de reclamar al govern de la Generalitat l’inici immediat de les obres de l’escola Marta Mata.
 
6         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC i ICV-EUiA contra la reforma laboral aprovada pel Govern Central.
 
7         Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals en motiu del Dia Internacional de les Dones.
 
8         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP sobre el pagament de l’IRPF i l’IVA.
 
 9         Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA en motiu del Dia Internacional de les Dones -8 de març de 2012-.
 
10        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP en contra de la reforma laboral imposada pel govern espanyol.
 
11        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA per tal de reclamar al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que aporti informació clara i concreta dels terminis de construcció del nou edifici de l’escola Marta Mata.
 
12        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals CiU, PxC, ICV-EUiA i CUP per reclamar l’execució del pla d’Infraestructures ferroviàries.
 
 
           DICTAMENS
 
           ALCALDIA
 
13        Canvi representant del grup municipal de Plataforma per Catalunya de l’Ajuntament de Mataró en el Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Acció Cultural.
 
14        Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 1408/2012 de 24 de febrer, de revocar delegació en matèria del Pla Integral de Barris del Nord.
 
 
           CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
 
           Direcció de Serveis Econòmics       
           Servei de Gestió Econòmica
 
15        Resolució de les al•legacions presentades al plec de condicions rector de la concessió del subsòl de domini públic d’unes finques del projecte de reparcel•lació del polígon 1 del PMU-01d   “Ronda Barceló – Illa Fábregas i de Caralt”, i d’una part del carrer Biada, aprovat provisionalment en el Ple de 23 de desembre de 2011, i aprovació definitiva
 
 
           Secretaria General
 
16        Aprovació de la supressió del Registre Municipal d'Unions Estables de Parelles formalitzades en escriptura pública notarial
 
 
           Direcció de Recursos Humans
 
17        Donar compte del Decret 1100/2012, de 13 de febrer, de renúncia al nomenament com a personal eventual de JBF
 
          
           CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
 
           Promoció Econòmica i Innovació
 
18        Sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Mataró als objectius establerts per l’Estratègia Estatal d’Innovació.
 
19        Creació del Consell Econòmic i Social de Mataró i aprovació inicial dels seus estatuts.
 
            CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
 
           Urbanisme
 
20        Aprovació definitiva de l’estudi de detall de la UMP2 i UMP3 de la Rda. Barceló.
 
            Via Pública
 
21        Autorització de representació de l’Ajuntament de Mataró a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) per la gestió del contracte programa.
 
  
           CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
 
           Institut Municipal d’Educació
 
22        Nomenament del nou vocal del Consell Plenari de l’IME en representació del grup municipal d’ICV-EUiA.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
 
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
23        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de PxC per la suspensió de l’atorgament de llicències pel període d’un any per a centres de culte a la ciutat de Mataró.
 
24        Moció que presenten els grups municipals del PPC, CUP i PxC sobre la substitució del Cap d’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.
 
25        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la CUP, ICV-EUIA i CIU per demanar la retirada de la Medalla d’Or a tots els col•lectius i entitats franquistes.
 
26        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUIA, CUP i PPC per tal que el govern municipal faci públic el deute del Govern Català amb el Grup Ajuntament (Ajuntament, empreses municipals i Organismes Autònoms) per instar a la Generalitat a liquidar-lo de forma urgent.
          
27        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de PxC per tal de suprimir el Registre Municipal de Convivència Estable de Parella formalitzada en escriptura pública notarial.
 
28        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per tal que es faci un seguiment de recolzament a les persones que han patit alguns tipus d’acte delictiu al seu domicili.
 
29        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de PxC per trobar solucions als afectats per les participacions preferents emeses per les entitats financeres.
30        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA a propòsit de les presumptes irregularitats que haurien tingut lloc a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
 
31        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del PPC per què s’informi a la ciutadania de l’abast del deute del Grup Ajuntament i les repercussions del mateix.
 
32        Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA sobre el tractament de les participacions preferents.
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el Pla d’Impuls Comercial anunciat pel govern municipal.
 
34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre centres culturals i de formació religiosa a diferents barris de la nostra ciutat.
 
35        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la situació de la Televisió Pública M1TV.
          
36        Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el canvi en el servei del Mataró Bus.
 
37        Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al servei del Mataró Bus.
          
38        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què s’intensifiquin les campanyes de desratització a la nostra ciutat.
 
39        Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a la restructuració temporal del servei de Mataró Bus.
 
40        Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació al futur de la Televisió pública del Maresme M1TV.
 
41        Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa en relació a possibles canvis en els criteris econòmics i organitzatius que regiran el proper curs escolar en les escoles bressol municipals.