Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (05/07/2012) (ordre del dia rectificat)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (05/07/2012) (ordre del dia rectificat)

Ple Municipal Ordinari (05/07/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4347/2012 de 2 de juliol
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 5 de juliol de 2012
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 5 de juliol de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 3 de maig de 2012.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PSC sobre la renda mínima.

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, CIU, ICV-EUIA i CUP en suport al model d’immersió lingüística a l’escola.

5 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC, ICV-EUiA i CUP en defensa del sistema nacional públic universal de salut i en contra de les possibles repercussions a l’estat del benestar de la ciutadania.

DICTAMENS

Alcaldia

6 Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 3956/2012 de 14 de juny, d’ampliació i refundició de les delegacions genèriques al regidor Joaquim Fernàndez i Oller.


JUNTA DE PORTAVEUS

7 Proposta de Resolució per retirar la medalla d’or de la ciutat de Mataró als col•lectius i entitats franquistes.


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

8 Ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.

Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos

9 Aprovació dels preus públics de l’Aula de Teatre per al curs 2012-2013 de l’IMAC.


Compres i Contractacions

10 Proposta de reestructuració del Servei Mataró Bus.


Direcció de Recursos Humans

11 Aprovar la modificació de la plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Mataró

12 Modificació de la relació dels llocs de treball de l’ Institut d’Esports.

13 Aprovar l’acord de la refosa dels complements de productivitat i carrera acordat el dia 1 de juny de 2012 en sessió de la Mesa Negociadora Conjunta, pels representants de l’Ajuntament de Mataró i els representants de les seccions sindicals de CCOO, UGT, SPPME-CAT, CATAC-IAC i CSI-CSIF


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Obres

14 Ratificació del Decret 3719/20012 de 6 juny de la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública relatiu a l’aprovació inicial del Projecte executiu de reparació del mur del marge dret de la riera de Sant Simó a la ronda Cervantes.

15 Ratificació del Decret 3720/20012 de 6 juny de la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública relatiu a l’aprovació de la memòria valorada de les obres de reparació dels fonaments del pont del Camí Ral aigües avall de la riera de Sant Simó.

16 Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del entorns de la biblioteca Antoni Comas a l’antic Escorxador, versió revisada, i sol•licitar la seva inclusió en el programa PUOSC 2008-2012, com actuació a executar dins de la anualitat 2012.

 

 


Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

17 Aprovació del Conveni amb la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, el Patronat Sagrada Família, el Centre Catòlic i la Unió de Cooperadors de Mataró, per la recuperació del patrimoni històric de la Unió de Cooperadors de Mataró, per a ús de la ciutat i servei al cooperativisme.


Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

18 Autorització del traspàs de la concessió del quiosc de venda de flors de la Plaça Santa Anna.

19 Aprovació de la modificació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges de Mataró per als anys 2012 a 2016.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

20 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals Socialista i Convergència i Unió per un pacte econòmic, social i per l’ocupació de Mataró.

21 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals a instància de la Plataforma EstafabancaMataró, per tal que l’Ajuntament faci costat a les persones afectades per l’estafa de les Emissions de Plans Preferents per part d’entitats bancàries.

22 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i la Candidatura d’Unitat Popular de cara a adoptar les mesures necessàries per a mantenir i ampliar l’oferta de PQPIs de la ciutat amb l’objectiu de facilitar el retorn als circuits formatius del col•lectiu de joves de la ciutat que acaben l’ESO sense haver obtingut el títol de graduat escolar.

23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal de què els serveis jurídics de l’ajuntament de Mataró estudiïn si hi ha hagut possibles negligències en el procés de licitació i construcció de l’edifici de El Rengle.

24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya per sol•licitar la creació d’un Registre de Maltractadors d’Animals.

 

 

PRECS I PREGUNTES

25 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es realitzi un Pla amb les mesures necessàries perquè durant el mes del Ramadà no es reprodueixin les molèsties que han patit veïns de diferents barris de la ciutat en anys anteriors i, en tot cas es garantitzi el descans dels veïns aplicant les ordenances relatives a la contaminació acústica en horari nocturn.

26 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya perquè es duguin a terme els acords presos al Ple de juliol de 2007 sobre dedicar un carrer de la ciutat a les víctimes del terrorisme.

27 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les noticies aparegudes de cobraments indeguts per alts càrrecs de la sanitat catalana.

28 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, perquè sigui retirada la bandera espanyola que oneja al terrat de la Casa Gran.

29 Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la manca d’espais d’aparcament a la zona del carrer Alemanya i la poca o nul•la mobilitat dels vehicles estacionats.

30 Pregunta que presenta el grup municipal del Partir Popular de Catalunya sobre els representants de l’Ajuntament a diferents entitats bancàries o caixes.

31 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre l’acompliment dels acords del Ple de maig per donar suport a les entitats que treballen per la igualtat de gènere a Mataró.

32 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, referent a la relació entre el Consorci Sanitari del Maresme i l’empresa CCM Estratègies i Salut, SL.

33 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre la retallada que té previst aplicar el govern municipal en els dies d’assumptes propis i la reducció del terç de jornada als treballadors públics municipals.

34 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre la pluralitat d’opinió a la pàgina Web de Mataró Ràdio.

35 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre les retallades educatives a la ciutat.

36 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a l’increment del pressupost de Benestar Social, als lloguers socials per a famílies desnonades i a les condicions del Centre d’Acollida per a famílies amb infants.


37 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per a què es procedeixi a habilitar l’espai de les antigues pistes d’examen per a obtenir el carnet de conduir com a aparcament de superfície.

38 Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre les sostraccions d’objectes a la via pública.

39 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre el manteniment de les papereres i contenidors a Rocafonda.

40 Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre l’esfondrament d’un immoble al carrer Sant Antoni.

41 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa respecte de l’acord adoptat per aquest ajuntament de mantenir el projecte “4Cordes” de l’escola Germanes Bertomeu.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor