Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal Ordinari (06/09/2012)

Escoltar

Ple Municipal Ordinari (06/09/2012)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de la Casa Consistorial
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5259/2012 de 3 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 6 de setembre de 2012
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 6 de setembre de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessions: ordinària de 7-6-2012, extraordinària urgent de 13-6-2012 i extraordinària de 28-6-2012.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals ICV-EUiA i la CUP de rebuig a la instal•lació del macrocomplex “Eurovegas”.

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals PSC i ICV-EUiA per a la reimplantació del programa “prepara” segons el Reial Decret-Llei 1/2011, de mesures urgents per a promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació professional per a les persones desocupades.

5 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal PxC per la supressió del Senat.

6 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP per rebutjar l’augment de l’IVA.

DICTAMENS

Alcaldia

7 Donar compte Decret de l’Alcaldia núm. 4465/2012 de 6 de juliol, d’acceptar la renuncia de la Directora de l’IME.

8 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 5255/2012 de 3 de setembre, de modificar retribució del regidor Esteve Martínez Ruiz.

JUNTA DE PORTAVEUS

9 Supressió de la totalitat de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre del 2012, de l’alcalde, càrrecs públics electes i personal eventual i de confiança.

10 Sol•licitud a la Generalitat de Catalunya de la concessió administrativa permanent per les instal•lacions existents a les platges de Mataró.

11 Nomenament del director de l’IME.COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ

12 Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

13 Aprovar el compte general de l’exercici 2011, integrat pels comptes de l’Ajuntament, dels seus Organismes Autònoms, Ens Públics Empresarials i Societats Mercantils.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
Direcció de Serveis Econòmics


14 Informe sobre el compliment de terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l’Ajuntament i Organismes Autònoms, durant el 2n trimestre d’aquest any.

15 Concessió demanial de l’ermita de Sant Simó a favor de l’Arquebisbat de Barcelona.

16 Actualització de l’inventari general de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró.

Servei de Secretaria General

17 Proposta de festes locals per a l’any 2013.

18 Aprovació inicial de l'extinció dels organismes autònoms Institut d'Esports, Institut Municipal d'Acció Cultural, Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Mataró.

Direcció de Recursos Humans
Servei de Desenvolupament i Organització

19 Modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Mataró.

20 Modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Mataró.

Servei de Sistemes d’Informació i de Telecomunicacions

21 Actualització de fitxers declarats a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Servei de Benestar Social

22 Aprovació inicial del Reglament municipal de prestacions econòmiques d’urgència social

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Institut Municipal de Promoció Econòmica

23 Donar compte del decret núm. 4723/2012 de 17 de juliol, d’acceptació de la renúncia de la Directora de l’IMPEM.

24 Donar compte de la resolució del President de l’IMPEM núm. 306/2012 de 28 d’agost, de nomenament Directora de l’IMPEM.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

25 Aprovació provisional de la segona modificació puntual del PGOM àmbit “Riera de Cirera-Rocafonda”.

26 Aprovació provisional del PMU “Riera de Cirera-Rocafonda”

Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats

27 Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.

28 Aprovació definitiva de la Modificació de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques.

29 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d'activitats de Mataró.

Manteniment i Serveis

30 Aprovació inicial de modificació de la Ordenança reguladora dels ornaments nadalencs a la via pública.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

31 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista sobre el desenvolupament del futur Museu a Can Marfà.

PRECS I PREGUNTES

32 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els representants de l’Ajuntament a diferents entitats bancàries o caixes.

33 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’acomiadament improcedent de l’anterior director de l’Escola Municipal de Música de Mataró.

34 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la reducció de la línia 4 de MataróBus que dóna servei al barri de Cirera.

35 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre les deixalles ocasionades per clients del comerç de compra-venda objectes de 2a mà.

36 Precs que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre la manca d’actuació del govern municipal per part dels incívics.

37 Pregunta que presenta el grup municipal del Partir Popular de Catalunya sobre els pagaments endarrerits a la Seguretat Social.

38 Prec que presenta el grup municipal del Partir Popular de Catalunya per a què els govern municipal s’adreci al departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per tal de què es millori i s’agilitzi el servei a les persones que volen presentar denúncia a la caserna dels mossos d’esquadra.

39 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per tal de canviar el nom de “plaça d’Espanya” pel de “plaça del Parc”.

40 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la a l’eliminació de cinc llocs de treball a l’àrea de Nova Ciutadania de l’ajuntament de Mataró.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor