Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (07/11/2012)

Escoltar

Ple municipal ordinari (07/11/2012)

Dia
Hora
Lloc
Saló de Plens de l'Ajutnament, La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6627/2012 de 31 d'octubre

Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 7 de novembre de 2012
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimecres 7 de novembre de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessions: ordinària de 6-9-2012 i extraordinària de 29-10-2012.

2 DESPATX OFICIAL

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

3 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA en relació al material escolar.

4 Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i de la CUP en suport a la vaga general del 14 de novembre de 2012.

5 Proposta de Resolució que presenten tots els grups municipals per l’adhesió de l’ajuntament de Mataró al document de la coordinadora de Colles Castelleres “Els Valors socials del fet casteller”.

6 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de CIU, PSC, PPC, ICV-EUiA i CUP en motiu del Dia Internacional contra la violència vers les dones.


DICTAMENS

Alcaldia

7 Canvi representant de l’ajuntament de Mataró en la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics

8 Sol·licitud al Departament d’Ensenyament d’autorització prèvia per desafectar dues vivendes de l’edifici del c. Madoz, 28-30, de Mataró (2n C i 3r D, escala B).

9 Recuperació de la possessió de l’habitatge municipal situat a l’avinguda Amèrica, 146, 2n 4a, de Mataró

10 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

11 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012

12 Modificació del diferencial del tipus d’interès autoritzat pel PLE de l’Ajuntament a PUMSA en l’operació de préstec d’import de 10.350.000,00 € amb l’entitat financera BANKIA.

Servei de Compres i Contractacions

13 Modificació de la concessió administrativa de l’explotació del servei públic de la zona esportiva municipal de “El Sorrall” en el sentit de construir 6 pistes del pàdel.

14 Resolució de la concessió per a la construcció i explotació del quiosc B (premsa, llaminadures i gelats) al parc Central de Mataró, formalitzada amb la Fundació Privada GIMM.

Direcció de Recursos Humans

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica

15 Acord de la nova modalitat de cobertura econòmica en els supòsits d'incapacitat temporal, en aplicació del R.D-Llei 20/2012, de 13 de juliol


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

16 Aprovació inicial de la segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal, àmbit “Iveco-Renfe-Farinera-Veinat de Valldeix.


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES

Institut Municipal d’Educació

17 Aprovació de l’Acord temporal per al personal de l’IME d’aplicació del complement econòmic en supòsits de baixa per incapacitat temporal per raó del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat.


PROPOSTA D’URGÈNCIA

Alcaldia

18 Interposició de l’exercici d’accions per a la defensa de drets i béns municipals que han estat inclosos en la licitació iniciada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat per a la “Gestió de la Xarxa de l’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat”.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per tal que els treballadors públics i els càrrecs electes de l’ajuntament de Mataró cobrin la part proporcional de la paga extraordinària de desembre corresponent al període entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012.

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què s’estudiï la condonació del deute dels mataronins i mataronines amb l’ajuntament quan es trobin en situació d’emergència econòmica.

21 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya de millora dels equipaments de la Policia Local de Mataró.


PRECS I PREGUNTES

22 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per vetllar pel manteniment de la Riera de Sant Simó.

23 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre determinades pràctiques que suposen un retard i una despesa pels serveis sanitaris de la ciutat.

24 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent al servei de neteja dels edificis públics.

25 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista relativa al Consell Assessor del Consorci Digital Mataró-Maresme.

26 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el drenatge i l’estat de les instal•lacions de l’Estadi d’atletisme.

27 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’incompliment del regidor d’ensenyament d’elaborar un informe sobre l’efecte de les retallades en l’àmbit educatiu de la nostra ciutat.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les disminucions que ha patit el contracte de neteja de la nostra ciutat.

29 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les denúncies per estrebades a la via pública a Cerdanyola.

30 Prec que presenta el grup municipal Socialista demanant la priorització de la seguretat a la nostra ciutat.

31 Pregunta i Prec que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre les terrasses interiors dels Bars.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor