Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (13/12/2012)

Escoltar

Ple municipal ordinari (13/12/2012)

Dia
Hora
Lloc
Saló de Plens de l'Ajutnament, La Riera, 48
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Decret

7295/2012 de 10 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Ajuntament Ple sessió 13 de desembre de 2012
Òrgan: Secretaria General
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 13 de desembre de 2012, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
ORDRE DEL DIA
 
1         Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessions: ordinària de 4-10-2012 i extraordinària de 22-10-2012. 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
           DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 
3         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC i ICV-EUIA per garantir el dret a l’habitatge.
 
4         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de CIU davant els problemes estructurals que han obligat al trasllat de l’escola Angeleta Ferrer.
 
5         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC, CIU, ICV-EUIA i PPC per tal que no es redueixi l’aportació de l’obra social de Caixa Laietana a la ciutat i perquè l’aportació de la indemnització anunciada degut a la dimissió del seu President vagi destinada a crear un fons per a pal•liar les circumstàncies de penúria en les que es troben algunes de les persones afectades pels productes financers ofertats per l’antiga entitat financera.
 
6         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals del PSC, ICV-EUIA i CIU sobre l’avantprojecte de Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE).
 
7         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la CUP i d’ICV-EUIA per requerir que es retorni la indemnització rebuda per alts càrrecs de Caixa Laietana i perquè l’Ajuntament consideri il•legítims els deutes contrets amb l’entitat fins que la Fundació Caixa Laietana es comprometi a retornar els diners a les persones estafades per les participacions preferents.
 
8         Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la CUP i ICV-EUIA per a l’abolició de l’ús de les bales de goma.
 
9         Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i PSC per salvaguardar l’ocupació de Bankia a la ciutat de Mataró.
          
 
           DICTAMENS
          
           COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ
 
10        Aprovació definitiva de la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM).
 
11        Aprovació definitiva del Reglament de Participació Ciutadana.
 
 
           CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
           Direcció de Serveis Econòmics
          
12        Autoritzar a AMSA concertar una operació de crèdit a llarg termini per import de 400.000,00 €, amb destí a finançar inversions previstes en el Pressupost 2013.
 
 
           Servei d’Ingressos
 
13        Delegar a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) la gestió de l' Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
 
 
           Servei de Secretaria General
 
14        Adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Código de Buen Gobierno Local de la Federación Española de Municipios y Provincias.
 
15        Aprovar el contracte entre l’Ajuntament de Mataró i la família Pera – Cruañas per a la donació d’una col•lecció documental.
 
16        Aprovació definitiva de l'extinció dels organismes autònoms Institut d’Esports, Institut Municipal d’Acció Cultural, Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró i Institut Municipal d’Educació.
 
 
           Servei de Compres i Contractacions
 
17        Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert de la concessió demanial de  l’ús privatiu del local de l’antiga Peixateria, situat al carrer Barcelona, núm. 50.
 
          
           Direcció de Recursos Humans
 
18        Aprovació del traspàs de les funcions de la secció d’ empresa de l’IMPEM i de la subrogació del seu personal a la Fundació Tecnocampus Mataró Maresme, i de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball.
 
 
           CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
           Promoció Econòmica i Innovació
 
19        Aprovació de la modificació dels estatuts de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró.
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
           Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge
 
20        Aprovació addenda de pròrroga del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, per al 1r semestre de l’any 2013.
 
21        Aprovació addenda de pròrroga del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a la Borsa de Mediació per al lloguer social, per al 1r semestre de l’any 2013.
 
22        Aprovació inicial del “Pla d’Acció en matèria de Contaminació Acústica”.
 
 
           Via Pública
 
23        Aprovació Pla Específic Municipal per Mercats no sedentaris de Mataró.
 
 
           CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
           Servei de Benestar Social
 
24        Aprovació definitiva del Reglament municipal de prestacions econòmiques d’urgència social.
 
 
           CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
          
           PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
 
25        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA i la CUP per a la continuïtat del projecte del centre de creació i pensament contemporani de Can Xalant.
 
26        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals d’ICV-EUIA, PSC, i la CUP per a la utilització de la banca ètica en les transaccions bancàries de l’ajuntament de Mataró.
 
27        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per tal que la nau de “Can Miguell” es converteixi en un espai d’innovació i creació per a nous emprenedors.
 
28        Proposta de Resolució que presenten els grups municipals de la CUP, ICV-EUIA, PSC i PxC per garantir que els treballadors públics de l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes dependents cobrin la part proporcional de la paga extra de Nadal.
          
29        Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa davant els problemes estructurals que han obligat al trasllat de l’escola Angeleta Ferrer.
          
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
30        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la tancada a l’ajuntament per part d’un grup polític la nit del 13 al 14 de novembre.
 
31        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per tal que es mantinguin oberts els WC del Passeig Marítim, o es pugui donar un servei semblant a les persones que passegen per aquesta zona de la ciutat.
 
32        Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre el fracàs en les negociacions de l’ajuntament amb les entitats bancàries de Mataró per tal d’abordar el problema dels desnonaments.
 
33        Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa sobre els certificats d’aptitud dels edificis construïts abans de 1930.
 
34        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la sentència del TSJC declarant nul el PMU de l’illa de Can Fàbregas i l’afectació a les obres de construcció de la gran superfície comercial.
 
35        Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la poda d’arbres en algunes vies de la nostra ciutat.
 
36        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el tancament de l’escola Angeleta Ferrer i les seves conseqüències.
 
37        Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el futur de l’edifici de l’antic Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.
 
38        Prec que presenta el grup municipal Socialista sobre el Parc Forestal.
 
39        Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre l’incompliment del govern municipal del Prec acceptat al Ple de juliol sobre l’esfondrament d’un immoble al carrer Sant Antoni.
 
40        Pregunta que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya per la instal•lació de miralls per millorar la visibilitat dels conductors.
 
41        Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre els canvis introduïts a la cavalcada de reis del proper 5 de gener.
 
42        Pregunta que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre l’incompliment del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.
 
 
 
L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor