Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal. Ordre del dia complementària (03/05/2012)

Escoltar

Ple Municipal. Ordre del dia complementària (03/05/2012)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
l'Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
2874/2012 de 30 d'abril
Assumpte: Ordre del dia complementària Ple de 3 de maig de 2012.
Òrgan: Secretaria General

 

En data 20 d’abril de 2012 va tenir lloc sessió especial de la CIM de Promoció Econòmica i Innovació en la qual es va tractar l’aprovació definitiva dels estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró.
 
En data 27 d’abril de 2012, per Decret d’alcaldia núm 2842/2012 vaig aprovar la convocatòria i ordre del dia del Ple ordinari que ha de celebrar-se el dia 3-5-2012. Per error aquest tema no ha estat inclòs en la relació d’assumptes que havien de forma l’ordre del dia del Ple. Per tal de subsanar aquesta omissió i tractar aquest punt a l’ordre del dia en el pròxim Ple ordinari, s’ordena la següent ordre del dia complementària.
 
Per tot això, en ús de les atribucions conferides per la legislació vigent, RESOLC:
 
Primer.- Afegir el punt 22 bis a l’ordre del dia del Ple municipal de 3 de maig de 2012 en els termes següents:
 
           CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
           Promoció Econòmica i Innovació
 
22 bis Aprovació definitiva dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró.
 
 
Segon.- Notificar la present resolució als regidors de la Corporació.
 
 
 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch
En dono fe,
La Secretària Acctal.,
Anna Ramirez Lara