Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Municipal d'Adminsitració i Atenció Ciutadana (28/11/2013)

Escoltar

Comissió Informativa Municipal d'Adminsitració i Atenció Ciutadana (28/11/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala Reunions 1r. soterrani Carreró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

Sessió ordinària

Dia
: 28 de novembre de 2013
Hora: 09:10 hores
Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 23 de la sessió ordinària del dia 14 de novembre de 2013.

2. Despatx oficial.

3. Línies d’actuació.

4. Donar compte de decrets signats de l’Àrea d’ Administració i Atenció ciutadana.

5. Propostes a la Junta de Govern

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL

5.1 Aprovació del Conveni de col•laboració entre la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

5.2 Interposar demanda civil de judici ordinari per culpa extracontractual, contra el/s responsable/s de l’esfondrament de les cases del carrer Sant Antoni.

 

DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

5.3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d'activitat física per a la gent gran de Mataró. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a 36.022,14 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (exp. 264/2013).

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RELACIONS LABORALS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

5.4 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Social 1 Mataró, en el procediment de conflicte col•lectiu 736/2013 interposat pels respectius Presidents dels Comitès d'empresa i Delegat de Personal de l'Ajuntament de Mataró i dels extints organismes autònoms IME, IMPEM, IMAC i IE.
SERVEI DE DESENVOLUPAMENT I ORGANITZACIÓ

5.5 Modificar les Ofertes Públiques d’Ocupació principals per a l’any 2010 dels extints Institut Municipal d’Educació i Institut d’Esports de Mataró, incorporats a l’Ajuntament de Mataró, en el sentit de modificar el règim de dues places ja ofertades.

5.6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça
d’auxiliar de protocol i relacions públiques, grup C2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

5.7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de tècnic/a mitjà/na (SIT), grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

5.8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de tècnic/a mitjà/na (RH), grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

5.9 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball
especialitzat de coordinador/a de producció tècnica per concurs específic (de mèrit amb proves).

6. Propostes al Ple

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6.1 Modificar determinats articles del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i del personal laboral de l'Ajuntament de Mataró.

6.2 Resolució de la sol•licitud de la Junta de Personal sobre l'abonament al personal funcionari de la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal meritada amb anterioritat a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de juliol.

6.3 Informar que a la Junta de Govern Local, del dia 2 de desembre de 2013, es va donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Social 1 Mataró, en el procediment de conflicte col•lectiu 736/2013 interposat pels respectius Presidents dels Comitès d'empresa i Delegat de Personal de l'Ajuntament de Mataró i dels extints organismes autònoms IME, IMPEM, IMAC i IE.

6.4 Instar als organs competents dels ens instrumentals que formen part de l'Ajuntament de Mataró per tal que si s'escau adoptin els acords corresponents en referència de la meritació de la paga extra del seu respectiu personal.


DIRECCIÓ SERVEIS ECONÒMICS

6.5 Concessió demanial a favor de la Comunitat de Propietaris de la Rda. Sant Oleguer núms. 5-7 per a la instal•lació d'un ascensor que doni servei a l'edifici residencial plurifamiliar situat a la ronda Sant Oleguer, 5-7, de Mataró.

6.6 Cessió a precari a favor de Càritas interparroquial de 4 pisos situats al c/ Sant
Valentí núm. 19 (1er 1a, 1er 2a, 1er 3a i 1er 4a) per tal de destinar-los a residència de la gent gran.

6.7 Desafectació de la finca resultant E del Projecte de Reparcel•lació de la UAd-83 Lepant-Churruca/ El Rengle per posar-la a disposició de la Generalitat de Catalunya per prestar-hi el servei públic educatiu (escola angeleta Ferrer).

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

6.8 Pròrroga del contracte del contracte de gestió servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus” (exp. 12/2008)


7. Precs i preguntes

La secretària de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció Ciutadana.

Immaculada Pruna Ribas
Mataró, 25 de novembre de 2013