Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern (03/05/2013)

Escoltar

Junta de Govern (03/05/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3601/2013 de 30 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 3 de juny de 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 3 de juny de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 13 de maig de 2013

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de vigilància, salvament i socorrisme de la Piscina Municipal de Mataró. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Nomenament de CGO com a funcionari/ària de carrera amb la categoria de tècnic/a superior.

5 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera d’auxiliars d’informació turística, subgrup C2, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions.

6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció de Medi Ambient, per concurs de mèrit específic.

7 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs 12/2011, interposat pel ICP

8 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona en el recurs 548/2010, interposat per APM

9 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 2 de Mataró, en el procediment acomiadament 699/2012, seguit a instància de IAV i MGA

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

10 Ordre d’enderroc de pèrgola de fusta en terrat, al c. Tetuan, 62, 3r 1a

-Via pública-

11 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
La Secretària acctal.,
Anna Ramírez Lara