Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/04/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/04/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2074/2013 de 27 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local 2.4.2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper DIMARTS 2 D’ABRIL de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 18 de març del 2013.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Licitació subministrament de materials de lampisteria i electricitat per a realitzar els treballs de manteniment dels equipaments municipals, parc i jardins i instal•lacions a la via pública, mitjançant procediment obert.

4 Licitació servei de manteniment de les àrees de jocs infantils de Mataró, mitjançant procediment obert.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei de vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament de Mataró.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Convocatòria i aprovació de la modificació de les bases específiques per a la creació d’una llista d’espera d’educador/a primer cicle d’educació infantil, grup A2, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat-

7 Donar-se per assabentats i donar compliment de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 326/2011, interposat contra la denegació de devolució d’ingressos indeguts per discordança en la distribució de les depeses de l’execució subsidiària de retirada dels pals provisionals d’obra, al c. Sant Josep 19-21.

8 Donar-se per assabentats i per complimentada la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 179/2005, interposat contra l’ordre de no utilització d’elements de cocció del bar-frankfurt, a la Via Europa, 189-193, bxs.

9 Ordre de retirada de xemeneia en pati d’illa, al c. Sant Isidor, 5


-Via pública-

10 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

11 Atorgament Condecoracions i distincions Policia Local


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor