Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/09/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/09/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
5599/2013 de 29 d'agost
Assumpte: Convocatòria i Ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 2 de setembre de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de setembre de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de juliol de 2013.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró per la compra agregada de gasoil de calefacció.

4 Adjudicació dels treballs de serralleria en edificis i escoles municipals, parcs i jardins, platges i via pública.

SECRETARIA GENERAL

5 Donar compliment de la Sentència de 25 de març de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 283/11, interposat contra decret de la Consellera Delegada de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut un arbre damunt el vehicle matrícula 2714-CGW quan estava estacionat en el carrer ronda Rocablanca 47.

6 Donar compliment de la Sentència de data 2 de maig de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 95/2012-D, interposat per ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS SA, contra el decret de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut una branca d’arbre damunt el vehicle matrícula 0027-GZB al carrer Almeria.

7 Donar compliment de la Sentència ferma número 108/13, de 16 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona en el Procediment Ordinari número 491/2011-D, interposat contra resolució desestimatòria presumpta de la reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial per caiguda en el carrer Arnau de Palau 11.

8 Donar-se per assabentada de la Sentència número 181/13, de 5 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 132/13, interposat contra el decret del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut quan circulava amb la seva motocicleta pel passeig del Callao (Rotonda anomenada El Cargol).

9 Donar-se per assabentada de la Sentència número 195 de data 25 de juny de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 227/2012-D, interposat contra el decret de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.

10 Donar-se per assabentada de la Sentència número 207/13, de 9 d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 542/2011-F, interposat per CASER CAJA SEGUROS REUNIDOS, contra el decret de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut una branca d’arbre damunt el vehicle matrícula 0477-CDF.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Servei d’Espais Públics-

11 Aprovació del Conveni de col•·aboració entre l'ajuntament de Mataró i l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, en relació al disseny participatiu dels nous serveis de recollida de residus i neteja viària


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde Acctal.
Joaquim Fernàndez i Oller En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara