Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (02/12/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (02/12/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7802/2013 de 28 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 2 de desembre de 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 2 de desembre de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 18 de novembre de 2013


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei d'activitat física per a la gent gran de Mataró.

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Social 1 Mataró, en el procediment de conflicte col•lectiu 736/2013 interposat contra el no abonament íntegrament de la paga extraordinària de desembre (2012) pels respectius Presidents dels Comitès d'empresa i Delegat de Personal de l'Ajuntament de Mataró i dels extints organismes autònoms IME, IMPEM, IMAC i IE.

5 Modificar les Ofertes Públiques d’Ocupació principals per a l’any 2010 dels extints Institut Municipal d’Educació i Institut d’Esports de Mataró, incorporats a l’Ajuntament de Mataró, en el sentit de modificar el règim de dues places ja ofertades.
6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça d’auxiliar de protocol i relacions públiques, grup C2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de tècnic/a mitjà/na (RH), grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball especialitzat de coordinador/a de producció tècnica per concurs específic (de mèrit amb proves).

SECRETARIA GENERAL

9 Aprovació del Conveni de col•laboració entre la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Maresme.

10 Interposar demanda civil de judici ordinari per culpa extracontractual, contra el/s responsable/s de l’esfondrament de les cases del carrer Sant Antoni.

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES

-Servei de Benestar Social-

11 Acceptar els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Xarxa de governs locals 2012-2015, "Programa complementari d'urgència social"

-Servei de Família-

12 Aprovar el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró, 2013-2016


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Servei d’Espais Públics-

13 Aprovació inicial del Projecte del clavegueram del carrer Sant Joan Bosco, entre València i Rosselló


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor