Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (04/02/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (04/02/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

 

Decret
768/2013 de 31 de gener
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 4 de febrer del 2013
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de febrer del 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent
 
 
ORDRE DEL DIA
 
 
1         Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 21 de gener del 2013
 
 
 
2         DESPATX OFICIAL
 
 
 
           CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
          
           DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
           -Servei d’Ingressos-
 
3         Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que desestima el Recurs contenciós administratiu 984/2008 interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu (TEARC) en matèria de liquidacions d’IAE per actes d’inspecció a CAJA POSTAL (CP) I BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. (BEX) – avui BBVA-.
 
           -Servei de Compres i Contractacions-
 
4         Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del servei de gestió de la Plataforma d’Atenció Telefònica del Servei d’Atenció Ciutadana.
 
5         Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del servei de tractaments fitosanitaris de l’arbrat viari i dels espais verds a Mataró.
 
 
           DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
 
6         Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera d’auxiliar administratiu, subgrup C2, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions.
 
7         Convocatòria i aprovació de bases específiques per al procés de provisió definitiva del lloc de treball de cap del Servei de Comunicació.
 
           -Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions-
 
8         Finalització del conveni entre la Caixa d'Estalvis Laietana, actualment Bankia, SA., i l'Ajuntament de Mataró per a l'ús del subsòl i per al finançament i manteniment d'una estesa de fibra òptica.
 
 
 
           CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES
 
           -Direcció d’Educació-
 
9         Aprovar el Conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per al sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs escolar 2011-2012.
 
 
 
           CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
          
           -Serveis i Manteniment-
 
10        Proposta de ratificació el decret 283/2013 de 16 de gener, pel qual es demana una subvenció a la Generalitat de Catalunya per a actuacions d’ordenació ambiental de la il•luminació exterior, concretament per les obres de substitució de 21 punts de llum del quadre CO.
 
11        Proposta d’acceptació dels preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de Residus del Maresme, per l’any 2013.
 
           -Via pública-
 
12        Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 422/2012, de 29 d’octubre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 468/11D contra la resolució formulada per Decret núm. 4697/2011, de data 4 de juliol de 2011 de la Regidora Delegada de Via Pública
 
 
           PRECS I PREGUNTES
 
 
L'Alcalde
Joan Mora i Bosch

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor