Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (04/11/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (04/11/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7021/2013 de 31 d'octubre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Junta de Govern Local sessió del 4 de novembre de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 4 de novembre de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 14 d’octubre de 2013.


2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost al mes de setembre


-Servei de Compres i Contractacions-

4 Adjudicació dels serveis de telecomunicacions per l’ajuntament de Mataró i les empreses municipals Aigües de Mataró, Mataró Energia Sostenible SA (MENSA), Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), Gestió Integral de Trànsit (GINTRA), i el Tecnocampus Mataró-Maresme (TCM)

5 Rectificació del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació del projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública.

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 8 places de Conserge, grup AP, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera interna de TAG, grup A1, per concurs de mèrits específics.

8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera de Conservador, grup A1, per concurs de mèrits específics.

9 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball d’Administratiu/va Especialitzat/da per concurs de mèrits específics.


SECRETARIA GENERAL

10 Donar-se per assabentada de la Sentència número 4/2013, de data 18 de juliol, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciosa Administrativa Secció de Cassació, recaiguda en el Recurs de Revisió numero 6/2012, interposat contra diverses resolucions judicials referides al valor cadastral d’un immoble.

11 Donar-se per assabentada de la Sentència de data 2 d’octubre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 100/2012, interposat contra el decret numero 43/2012, de 5 de gener, de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública.

12 Donar compliment de la Sentencia número 229/13, de 25 de setembre, dictada en el Procediment Abreujat número 601/2011-A, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Ptrimoni, Medi Ambient i Habitatge-

13 Aprovació inicial del Pla Especial de “Can Ribot”.


-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

14 Ordre de retirada cobert a la Rda de la Creu de Pedra, 25 Bx A.

 

-Via pública-

15 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 255/2013 de data 23 de setembre, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu número 169/2012-C, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 5 de setembre de 2011.

16 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 170/2013, de 9 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 7/2012-B contra la resolució formulada per Decret núm. 1909/2011, de data 14 de març del Conseller Delegat de Via Pública


PRECS I PREGUNTES

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor