Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (13/05/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (13/05/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3055/2013 de 9 de maig
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 13 de maig de 2013
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 13 de maig de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 d’abril de 2013.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament de Mataró, la companyia d’Aigües de Mataró, SA (AMSA) i GINTRA (grup PUMSA).

4 Resolució dels recursos interposats contra els plecs que regulen la contractació dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de Mataró i les seves empreses públiques.

5 Modificar la clàusula novena del plec de clàusules administratives particulars del servei de manteniment de les àrees de jocs infantils de Mataró.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Proposta de modificació de bases específiques del procés de provisió temporal del lloc de treball de cap de secció de Gestió Jurídica, adscrit al Servei d’Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge, de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública.

7 Ratificació del Decret d'Alcaldia núm. 2749/2013, de 25 d'abril, d'autorització de compatibilitat de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per AGS.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

8 Ordre de retirada de rètol a l’av. Perú, 53, bxs

-Via pública-

9 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 82/2013, de 21 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 185/2011 A contra la resolució formulada per Decret núm. 1593/11, de data 1 de març de 2011, del Conseller Delegat de Via Pública


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor