Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (15/07/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (15/07/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
4678/2013 d'11 de juliol
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 15 de juliol de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 15 de juliol de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc l’1 de juliol de 2013.


2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei d’Ingressos-

3 Donar-se per assabentada de la sentència del recurs contenciós administratiu núm. 1618/2009, interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la resolució del Ministerio de Economía y Hacienda que denega la compensació de l’IBI dels exercicis 2008 a 2009, de 632.717,62 euros, demanada a l’Administració de l’Estat.

-Servei de Compres i Contractacions-

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de vestuari per personal de l’Ajuntament.

5 Adjudicació del contracte pel subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i calefacció de l’Ajuntament de Mataró, la companyia d’Aigües de Mataró, SA (AMSA) i GINTRA (grup PUMSA).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera interna d’oficials 1a (esp. lampista), subgrup C1, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-

7 Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Sec. 3, que estima el recurs d’apel•lació núm. 208/2012 i anul•la el decret d’alcaldia de 02.04.2009 que aprova la modificació de la divisió poligonal del PMU 001d àmbit rda. Barceló-Fàbregas de Caralt.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

8 Ordre d’enderroc de cobert–magatzem i ampliacions adossades a la masia Can Soler, veïnat de Valldeix, polígon 3 parcel•la 25 del cadastre de rústica.

9 Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 377, 1r

10 Ordre de retirada de la pèrgola de fusta situada al primer pis del Pg dels Molins, 51

11 Ratificar decret núm.4287/13 d'1 de juliol que resol interposar recurs d'apel.lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència de 6 de juny de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm 14 en relació a la llicència d'ampliació d'activitat de residència i centre de dia per a la gent gran del C/ Esplanada núm 76.

12 Donar-se per assabentat de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm 7 de Barcelona de 25 de juny de 2013 que desestima el recurs ordinari 663/09 DB contra el decret municipal 8045/2009 que atorga la llicència ambiental d'ampliació ( sistema UTMS) d'una base de telefonia mòbil en l'immoble ubicat al C/del Mig núm. 18

-Via pública-

13 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 125/2013, de 11 d’abril de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 217/2012 C contra la resolució formulada per Decret núm. 1274/12, de data 20 de febrer de 2012, de la Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment.

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor