Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (16/12/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (16/12/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8168/2013 de 12 de desembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 16 de desembre de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 16 de desembre de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 2 de desembre de 2013


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

3 Ajornament en dos terminis del pagament de l’aportació acordada per a l’any 2013 a favor de l’Entitat Pública Empresarial Tecnocampus en concepte de finançament del centre de convencions del Rengle.

4 Acceptació d’amortització anticipada parcial dels préstecs participatius atorgats a favor de PUMSA i de GINTRA.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5 Acceptació de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per import de 550.416,59 euros per a la realització del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades.

6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 7 places d’assistents socials, grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de tècnic/a mitjà/na (SIT), grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 2 places de tècnic/a mitjà/na (Ciutadania), grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

9 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 2 places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals de programa, grup A2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

10 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 2 places d’ajudant de serveis, grup C2, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.

11 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de tècnic/a especialista, grup C1, mitjançant concurs - oposició de promoció interna.

12 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de tècnic/a mitjà/ana, grup A2, mitjançant concurs - oposició de promoció interna.


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES

-Servei de Família-

13 Aprovació del Pla Jove x Mataró 2013-2016


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Via pública-

14 Donar compliment al contingut de la sentència de 8 d’octubre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 187/2012-A contra la resolució formulada per Decret núm. 7931/2011, de 29 de novembre, de la Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor