Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (17/06/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (17/06/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
3934/2013 de 13 de juny

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia sessió del 17 de juny de 2013
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 17 de juny de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 3 de juny de 2013

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Gestió Econòmica-

3 Transmissió i venta a favor de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A. (PUMSA) de la totalitat de les participacions que ostenta l’Ajuntament de Mataró de GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT MATARÓ, S.L. (GINTRA).

-Servei d’Ingressos-

4 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, que estima el recurs núm. 193/2010 2B, interposat per XFERA MÓVILES, SA contra la liquidació d'import de 3.761,43 euros, girada en concepte de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic a favor de les empreses de telefonia mòbil, corresponent a l'exercici 2009.

5 Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs núm. 479/2010, interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya que estima la reclamació formulada per la mercantil HISPAMER SERVICIOS FINANCIEROS EFC, SA contra l’acord dictat per l’Ajuntament pel concepte d’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) , exercicis 1993 a 1996.

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna del Grup PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró SA, i del Grup Tecnocampus.

7 Adjudicació del servei de vigilància de la salut per a la plantilla de l’Ajuntament de Mataró.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8 Nomenament de MSHH com a funcionari/ària de carrera amb la categoria de TAE Pedagog/a.

9 Contractació laboral indefinida de set educadors/es socials

10 Donar compte del Decret dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona en el recurs 626/2010, interposat per GVB

11 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 1 de Mataró, en el procediment acomiadament 605/2012, seguit a instància de RVS


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

- Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge -

12 Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la UAd-83 “Churruca-Lepanto/El Rengle”.

13 Aprovació inicial del Pla Especial de Sant Miquel de Mata.


-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

14 Ordre de reposició del pintat del marc porta accés activitat en edifici catalogat nivell A, a La Riera, 65 bxs.
-Via pública-

15 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor