Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (18/03/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (18/03/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons de l'Ajuntament de Mataró (La Riera, 48, 1a planta)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
1772/2013 de 14 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia de la Junta de Govern Local sessió del 18 de març del 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de març del 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4 de març del 2013.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei de treballs de serralleria en edificis i escoles municipals, parcs i jardins, platges i via pública.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del servei de treballs de fusteria en edificis municipals, escoles, zones enjardinades i platges.

5 Concessió demanial de l’ús privatiu del local de l’antiga Peixateria

6 Adjudicació del subministrament de fons documental de les Biblioteques de Mataró.

7 Adjudicació dels serveis de so i llums de suport a les activitats programades per la Direcció de Cultura

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera d’educador/a primer cicle d’educació infantil, grup C1.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

9 Ordre de retirada de barraca o caseta d’obres al Veïnat de Mata, polígon 6 parcel•la 13 del cadastre de rústica.

10 Ordre de retirada de xemeneia al c. Sant Francesc d’Assís, 14 local.

11 Ordre de retirada de varis rètols a la pl. Espanya, 18, entl. 1a

-Via pública-

12 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

13 Donar compliment al contingut de la sentència de 20 de novembre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona, en relació al recurs contenciós 638/10-D contra la resolució formulada per Decret 6537/2010, de 9 d’agost del Conseller Delegat de Via Pública.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
La Secretària Acctal.
Anna Ramírez Lara