Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (18/11/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (18/11/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
7380/2013 de 14 de novembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 18 de novembre de 2013.
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 18 de novembre de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4 de novembre de 2013.


2 DESPATX OFICIAL


CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de retirada o desplaçament de vehicles de la via pública.

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis preventius sanitaris d’autoprotecció dels actes organitzats per la Direcció de Cultura, la Direcció d’Esports i la Direcció de Promoció Econòmica, així com els altres actes organitzats per entitats a les que l’Ajuntament dona suport.

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, del servei manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera interna de Sotsinspector/a, grup C1, per concurs de mèrits específics.

7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera de Capatàs/assa (esp. lampista), grup C1, per concurs de mèrits específics.

8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de Cap de Secció d’Administració de Personal i Consergeria per concurs de mèrits específics.


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES

-Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania-

9 Aprovar el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Mataró 2013-2016


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Servei d’Espais Públics-

10 Aprovació de l’estalvi amb el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids del Maresme del cost fix del tractament de residus, d’octubre a desembre de 2013, del menor cost de tractament de la FORM per disminució de tones recollides sobre les inicialment previstes i acceptació de nou preu de transferència de la fracció vidre.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor