Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (21/01/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (21/01/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET 325/2013 de 17 de gener
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 21 de gener del 2013
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 21 de gener del 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de la sessió ordinària que tingué lloc el 10 de desembre del 2012 i extraordinària del 20 de desembre del 2012.


2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Adjudicació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Nomenament de GMR com a funcionari/ària de carrera amb la categoria tècnica d’administració general.

5 Nomenament funcionari/ària carrera de JMLG amb la categoria agent de la Policia Local.

6 Nomenaments funcionaris carrera de JCC, FJML, ANE amb la categoria agent de la Policia Local.
SECRETARIA GENERAL

7 Donar-se per assabentada de la Sentència número 252/2012 de data 22 de novembre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, que desestima el Procediment Abreujat numero 177/2011-2, interposat conta la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per accident amb motocicleta.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Obres-

8 Aprovació inicial del Projecte del clavegueram i l’aigua potable del carrer Sant Valentí, promogut per la societat Aigües de Mataró SA i autorització per executar les obres.

-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat-

9 Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Sector Riera de Cirera-Rocafonda.

10 Donar compte de la Sentència 295/12 de 3/12/2012, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat contra la resolució desestimatoria presumpta per silenci administratiu, del recurs de reposició interposat contra el decret de l’Alcalde de 28/4/2009 que va aprovar definitivament el projecte de reparcel•lació del polígon I del PMU 001d “àmbit Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt”.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

11 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4, que desestima el recurs núm. 26/2011, interposat contra la inamissibilitat de les sol•licitud de revisió d’ofici contra les respectives llicències per a la instal•lació d’ascensors en la via pública, a la rda. Sant Oleguer núm. 13-15, núm. 17-19 i núm. 21-23.

12 Ordre d’enderroc de pèrgola i cobert de fusta en terrassa del pati d’illa a nivell de planta pis, al c. Mossèn Jacint Verdaguer, 59, 1r 2a.

13 Ordre de retirada de rètols al c. Foneria, 1, 01 LO.

14 Ordre de retirada d’aparell d’aire condicionat al c. Major, 17-19, 2n 2a.


PRECS I PREGUNTES

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor