Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (29/04/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (29/04/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2727/2013 de 25 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 29 d'abril de 2013
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 29 d’abril de 2013, a dos quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 d’abril de 2013.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Gestió Econòmica-

3 Donar compte de l’Informe d’execució pressupostaria corresponent al primer trimestre de l’exercici 2013.

-Servei d’Ingressos-

4 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en virtut de la qual es va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 149/2011 F, interposat per XFERA MÓVILES, SA contra la liquidació girada en concepte de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic, corresponent a l’any 2010.
5 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en virtut de la qual es va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 38/2012-A2, interposat per XFERA MÓVILES, SA contra la liquidació girada en concepte de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic, corresponent a l’any 2011.


-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, dels serveis postals.

7 Adjudicació del servei de gestió de la Plataforma d’Atenció Telefònica del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8 Ratificació del decret 2083/2013, de 27 de març, sobre modificació de la composició de l’òrgan de selecció del procés per cobrir una plaça de tècnic/a superior, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant concurs oposició.

9 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera de tècnic/a mitjà/ana de promoció econòmica, subgrup A2, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions.

10 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la provisió del Director/a del CFA Can Noé, mitjançant concurs de mèrits amb proves.

11 Ratificació del decret 2633/2013, de 22 d’abril, sobre modificació de la composició de l’òrgan de selecció del procés per cobrir una plaça de TAE Pedagog/a, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant concurs oposició lliure.

12 Ratificació del decret 2632/2013, de 22 d’abril, sobre modificació de la composició de l’òrgan de selecció del procés per cobrir una plaça de TAE Psicòleg/a, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant concurs oposició lliure.

13 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per FEB.

14 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per APC.

15 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball presentada per MGO

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-

16 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, per incloure-hi / catalogar, tres nous elements arquitectònics: ELS BUNQUERS DE LA PLATJA, L’AQÜEDUCTE DE LES CINC SENIES I EL REPARTIDOR D’AIGÜES DEL C. BISBE MAS.

17 Donar compte de la Sentencia dictada pel Jurat Contenciós administratiu nº 7 de Barcelona, que desestima el RCA interposat per l’Assemblea Pagesa del Maresme contra la desestimació, per silenci administratiu, del recurs de reposició interposat contra el decret de l’alcalde pel que s’aprova definitivament el Projecte d’urbanització de la Rda. Barceló Illa Fàbregas i de Caralt, relatiu al desmuntatge, trasllat i posterior muntatge de la nau de Can Fàbregas

-Espais Públics-

18 Proposta d’aprovació inicial del projecte de clavegueram i de l’aigua potable del carrer Manuel Fradera i Llanes, entre Domènec Matheu i Joan Arnau Palau.

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

19 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, que declara la inadmissibilitat del recurs ordinari núm.59/2011, interposat contra l’ampliació de llicència i la llicència de 1a. ocupació, per la reforma i ampliació de residència i centre de dia de gent gran, al c. l’Esplanada, 74-76

-Via pública-

20 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

21 Donar compliment al contingut de la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu número 467/2011-C interposat pel senyor J.J.L.
 

PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor