Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local (30/09/2013)

Escoltar

Junta de Govern Local (30/09/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala dels Lleons
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
6167/2013 de 26 de setembre
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Junta de Govern Local sessió del 30 de setembre de 2013.
Òrgan: Secretaria General

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 30 de setembre, a tres quarts de tres de la tarda, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions ordinària i extraordinària urgent, que tingueren lloc el 16 i 23 de setembre de 2013, respectivament.

 

2 DESPATX OFICIAL

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública.


DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

4 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera interna de capatàs/assa, especialitat lampista, grup C1, per concurs de mèrits específics.

5 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 2 de Mataró, en el procediment acomiadament 764/2012, seguit a instància de PCC
6 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.7 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu 84/2013 interposat per TFG

7 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.13 Barcelona, en el recurs contenciós administratiu 109/2012 interposat per RBA


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

Tecnocampus

8 Ratificació d’un decret d’Alcaldia de sol•licitud de modificacions en el pressupost del projecte TCM Innolab, subvencionat amb Fons FEDER, període 2007- 2013.


CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

-Via pública-

9 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.


PRECS I PREGUNTES


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor