Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari (19/12/2013)

Escoltar

Ple municipal extraordinari (19/12/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
8240/2013 de 16 de desembre
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ple extraordinari 19 de desembre de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dijous 19 de desembre de 2013, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA


1 DESPATX OFICIAL

JUNTA DE PORTAVEUS

1.1 Declaració Institucional que presenten els grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya i Partit Popular de Catalunya donant suport a la proposta de la Fundació Comerç Ciutadà.


DICTAMENS

CMI ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

2 Autorització a les empreses municipals PUMSA i GINTRA per procedir a la novació d’ algunes operacions de préstec: les primeres, concertades amb el Banc de Sabadell per import de 6.283.515 € i les segones, amb La Caixa, per import de 3.999.306 €; i conversió de l’import de 1.915.260,60 € concedit a PUMSA en concepte d’ajut de caixa a un import concedit en concepte de préstec participatiu

3 Autorització a PUMSA per a l’aprovació de la modificació de diferents articles dels Estatuts de PORTA LAIETANA, S.A., societat d’economia mixta participada per la societat municipal


-Servei d’Ingressos-

4 Aprovació definitiva per l’exercici 2014 de les modificacions de les Ordenances reguladores de les taxes i preus públics.

5 Aprovació definitiva per a l'exercici 2014,de les modificacions fetes a l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal i a l’Ordenança general de preus públics, així com les modificacions fetes a les Ordenances reguladores de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, Impost sobre béns immobles, Impost sobre Construccions, instal•lacions i obres i Impost sobre Activitats Econòmiques i al llistat de categories fiscals dels carrers.

6 Aprovació definitiva de les modificacions de les tarifes per a l'exercici 2014.

7 Aprovació definitiva de les bases per a la concessió de subvencions per al pagament de l’IBI i la taxa de la brossa domiciliària per raons socials per a l’exercici 2014.

 


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor