Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (02/05/2013)

Escoltar

Ple municipal ordinari (02/05/2013)

Dia
Hora
Lloc
Sala de Plens de l'Ajuntament de Mataró
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2768/2013 de 26 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 2 de maig de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 2 de maig de 2013, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7 de març de 2013.

2 DESPATX OFICIAL

2a Declaració Institucional que presenta el grup municipal del PPC per tal que l’ajuntament de Mataró demani al Govern d’Espanya que es legisli la prohibició del Burka, el Nikab i qualsevol altra indumentària que pugui suposar un menysteniment de les persones per qüestió de gènere.

2b Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA a favor de la prevenció de residus, la reivindicació del sistema de devolució dipòsit i retorn (SDDR) i la reclamació a Ecoembes d’un preu just per retribuir les recollides selectives que fem els ens locals.

2c Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista contra la reducció de pressupost del Consorci Sanitari del Maresme.

2d Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la CUP en suport als treballadors de l’ACN, Catalunya Ràdio i TV3.


DICTAMENS

CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ
Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

3 Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de Mataró.

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

-Servei de Secretaria General-

4 Aprovar la minuta per a l’atorgament de Poders per a plets generals i especials per a altres facultats, en compliment de la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil, a favor dels procuradors de Mataró a partir de l’any 2013.


Direcció de Serveis Econòmics
-Servei de Gestió Econòmica-

5 Compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny del 2012.

6 Informació per al Ple requerida per la Llei 15/2012, de mesures de lluita contra la morositat, i per al compliment en la presentació de l’informe trimestral de la Morositat en les administracions públiques que les entitats locals han de retre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.


-Servei d’Ingressos-

7 Aprovació dels preus públics de les escoles bressol, per al curs 2013-2014

8 Aprovació dels preus públics de l'Institut Miquel Biada, per al curs 2013-2014.

9 Aprovació dels preus públics de l'escola d'adults Can Noè, per al curs 2013-2014.

10 Aprovació dels preus públics de l’Escola Municipal de Música i de les altres activitats formatives de la Direcció d'Ensenyament, per al curs 2013-2014.

11 Aprovació dels preus públics del Centre de Formació Permanent Tres Roques, per al curs 2013-2014.


-Servei de Compres i Contractacions-

12 Aprovació de la liquidació 2012 i pressupost 2013 del contracte de gestió del servei públic de transport col•lectiu urbà de viatgers “Mataró Bus”.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

13 Aprovació provisional de la modificació del PGOM àmbit relatiu a l’ampliació del centre educatiu situat al carrer Damià Campeny, cantonada amb carrer Sant Agustí.
14 Aprovació del Text Refós Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal àmbit “Can Bartra”.

15 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal sobre “Ordenació de l’Illa Fàbregas i de Caralt.”.

16 Aprovació provisional de la modificació puntual de l’article 28 de la normativa del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró 1999.

17 Aprovació provisional de la segona modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal, àmbit “Iveco-Renfe-Farinera-Veinat de Valldeix”.


CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SERVEIS A LES PERSONES
Direcció d’Ensenyament

18 Aprovació inicial del Reglament del Consell Escolar de l’Escola Municipal de Música


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal Socialista per tal que la nau de “Can Miguell” es converteixi en un espai d’innovació i creació per a nous emprenedors

20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què es realitzin les millores necessàries per la revitalització del Port de Mataró i garantir la continuïtat d’oferta lúdica, de restauració i de complements de la indústria naútica.


PRECS I PREGUNTES

21 Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya sobre realitzar controls rutinaris i intensos per part de la Policia Local en els establiments de venda de begudes alcohòliques.

22 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el cicle de conferències sobre economia al Tecnocampus i els criteris d’elecció dels conferenciants.

23 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per tal que l’ajuntament de Mataró demani la valoració actualitzada dels actius municipals adscrits al perímetre concessional d’aigües del Ter-Llobregat (ATLL).

24 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les conseqüències de l’esfondrament d’un immoble al carrer Sant Antoni.

25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa respecte del viatge que una delegació mataronina va efectuar recentment a Florida (Estats Units).

26 Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular perquè l’ajuntament de Mataró faci un procés participatiu per definir els usos del futur equipament públic de Can Fàbregas, Casa de la Cultura Popular, amb la implicació de les colles de les comparses de Les Santes i de l’Escola Municipal de Música.

27 Prec que presenta el grup municipal Plataforma per Catalunya per a la instal•lació d’una infraestructura per a gossos, coneguda com a Pipican.

28 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el pronunciament de la regidora de Via Pública Núria Calpe de deixar sense efecte una sèrie de sancions per vulneració de l’Ordenança de Civisme.

29 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre les demandes de l’Associació Cronopis.

30 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre Can Xalant.

31 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista davant del descontentament d’algunes empreses ubicades al Tecnocampus.

32 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre el viatge realitzat pel President de Tecnocampus a Florida.

33 Prec que presenta el grup municipal Socialista per demanar que es mantingui la segona línia de P3 de l’escola Joan Coromines.

34 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre la possibilitat d’implantar a Mataró el sistema SDDR (Dipòsit, Devolució i Retorn per envasos reutilitzables i d’un sol ús) a centres comercials que no impliquin sobrecostos al municipi.

35 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les conseqüències de les al•legacions presentades a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal sobre “ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt”.


L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor