Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari (04/04/2013)

Escoltar

Ple municipal ordinari (04/04/2013)

Dia
Hora
Lloc
Saló de sessions de l'Ajuntament (La Riera, 48)
Organisme
Ajuntament de Mataró

Ordre del dia

DECRET
2117/2013 de 28 de març
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió 4 d'abril de 2013
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 4 d’abril de 2013, a les 19 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària de 7 de febrer de 2013.


2 DESPATX OFICIAL

2a Declaració Institucional que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA de rebuig a l’avantprojecte de modificació de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL).

2b Declaració Institucional que presenta el grup municipal Socialista per demanar la construcció de les infraestructures necessàries que garanteixin la circulació dels trens de la línia R1.

2c Declaració Institucional que presenta el grup municipal de la CUP contra la prospecció d’hidrocarburs en l’entorn de la costa catalana i el Fracking.

2d Declaració Institucional que presenta el grup municipal PxC per demanar la continuïtat d’un registre civil de gestió totalment pública i gratuïta i per defensar les competències municipals en la celebració de matrimonis civils.


DICTAMENS

Alcaldia

3 Ratificar Decret d’Alcaldia núm. 2017/2013 de 25 de març, de nomenament representant de l’Ajuntament de Mataró en la Fundació Iluro, Fundació Privada Especial.

4 Ratificar Decret d’Alcaldia núm. 2034/2013 de 25 de març, de nomenament patró en la Fundació Iluro, Fundació Privada Especial.
COMISSIÓ ESPECIAL D’ORGANITZACIÓ

5 Aprovació definitiva del Reglament del Registre Ciutadà.


CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ

Àrea de Promoció Econòmica i Innovació

6 Aprovació del model de negoci i els preus sobre els espais destinats a usos de restauració del Parc Tecnocampus Mataró.

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Direcció de Serveis Econòmics

7 Desafectació dels habitatges 2n C i 3r D de l’escala B, de l’edifici situat al carrer Madoz, 28-30, de Mataró.

8 Donar compte Decret d’alcaldia núm. 1361/2013 de 27 de març, d’aprovació de la liquidació Pressupostària de l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms, de l’exercici 2012.

9 Modificació de les Bases d’Execució del Pressupost prorrogat.

10 Autoritzar a la Societat Aigües de Mataró SA per concertar dues operacions de crèdit a llarg termini, per un import global màxim de 1.100.000,00 €, amb destí a finançar les inversions previstes en el Pressupost 2013.

-Servei d’Ingressos-

11 Aprovació tarifes proposades per la concessionària del Centre Esportiu El Sorrall per a esportistes federats i socis de clubs esportius amb conveni amb el centre.

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge

12 Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal que afecta el “sòl no urbanitzable”.

13 Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOM per tal de fer compatible un equipament docent a la plaça Rocafonda.

VIA PÚBLICA

-Servei de Mobilitat-

14 Aprovació inicial de l’Ordenança municipal del servei d’autotaxi de Mataró.

 

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL


PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per la creació d’un Mapa Sanitari de la ciutat de Mataró.

16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya per què es realitzin les millores necessàries per la revitalització del Port de Mataró i garantir la continuïtat d’oferta lúdica, de restauració i de complements de la indústria naútica.


PRECS I PREGUNTES

17 Prec que presenta el grup municipal Socialista demanant la elaboració i aplicació d’un Protocol d’actuació policial en cas de festes d’afluència massiva.

18 Prec que presenta el grup municipal Socialista demanant la rebaixa de l’increment de preu en el servei de recollida de residus comercials per aquells usuaris que pateixin un increment superior al 7%.

19 Prec que presenta el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa per tal que els treballadors públics i els càrrecs electes de l’ajuntament de Mataró cobrin la part proporcional de la paga extraordinària de desembre corresponent al període entre els dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012.

20 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la utilització d’un habitatge com a espai de “contactes”.

21 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre el contracte d’arrendament per a l’explotació del servei de restauració del Parc Tecnocampus a Eurest Colectividades, SL.

22 Pregunta/Prec que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular referent a la segona sentència que declara nul.les les multes polítiques imposades per l’ajuntament de Mataró a 15 veïns per haver participat en una concentració.

23 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la destinació dels recursos compromesos per millorar els accessos Mataró Oest de l’autopista C-32.

24 Pregunta que presenta el grup municipal Socialista sobre la inseguretat a la nostra ciutat.

 

L'Alcalde
Joan Mora i Bosch En dono fe,

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor